Działalność edukacyjna i szkoleniowa

Projekty podnoszące kwalifikacje pracowników związanych z potrzebami regionalnego rynku pracy

 • Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
Okres realizacji:  01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
Dla kogo:  Kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób (140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.: a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach, b. właściciele i kadra zarządzająca.
Cel projektu:  wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej w województwie podkarpackim, poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 350 pracowników w tym kadry zarządzającej z zakresu : kelner, barman barista, barman mixer, i z zakresu zarządzania poprzez wdrożenie narzędzi do zarządzania oraz przygotowania do kategoryzacji.
Rezultaty: 210 osób nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie kelnera, 210 nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie barmana baristy, 50 osób nabyło zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zawodzie barmana mixera, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gastronomią, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Również w 21 firmach wdrożono narzędzia do zarządzania w gastronomii,  10 dokonano wdrożenia narzędzi do zarządzania w hotelarstwie, oraz 10 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania się do kategoryzacji obiektów. 

 

 • „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:  01.07.2013 r. – 30.06.2015 r.

Dla kogo: pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Cel projektu:  Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 18 MŚP z WP w branży  lotniczej lub okołolotniczej, poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji kadr

Rezultaty: kadra 29 MŚP podniosła swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie oraz uzyskała uprawnienia lotnicze.

 

 • „Proekologiczne rozwiązania w budownictwie” (woj. dolnośląskie)

-Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.
Dla kogo:  Kadry 62 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej tj. 120 pełnoletnich osób (11K, 109 M) pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) pracujących na terenie woj. dolnośląskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
Cel projektu:  Podniesienie poziomu kwalifikacji kadr 60 MMŚP z branży budowlanej z woj. dolnośląskiego dla grupy 120 osób (10K, 110M), rekrutujących się z tych firm do 06.2015 r. 
Rezultaty: Przeprowadzono 160 godz. szkolenia instalatorskiego Fotowoltaika, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Kolektory słoneczne, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Pompy ciepła, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Rekuperacja - 120 osób ukończyło szkolenia instalatorskie. Zrealizowano 160 szkoleń wg potrzeb. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli wiedzę praktyczną z zakresu budownictwa ekologicznego. 120 osób uzyskało certyfikaty, potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli uprawnienia związane z montażem instalacji proekologicznych.

 

 • „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”(woj. podkarpackie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.04.2014 – 30.06.2015

Dla kogo:  pracujące osoby dorosłe, wykonujące pracę w MMŚP na terenie województwa podkarpackiego

Cel projektu: zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 MMŚP z województwa podkarpackiego, w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% uczestników projektu do 30.06.2015 r.

Rezultaty: 58 osób uzyskało uprawnienia audytora wewnętrznego, 24 osoby podniosło swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu kadr i płac, 24 osoby podniosło swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia księgowości, 12 osób podniosło swój poziom wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu. 

 

 • Szkolenia na miarę oczekiwań" (woj. łódzkie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.09.2014 r. – 30.04.2015 r.
Dla kogo: są kardy 2 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego – pracownicy (wg KP) i kadry zarządzające, tj. 55 os. (29K, 26M), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wykonujących pracę na terenie województwa łódzkiego.
Cel projektu:  jest podniesienie kwalifikacji - poziomu wiedzy i umiejętności kadr firm R.S. Trading Lachowscy S.C. i Dux Company Piotr Jędrzejczyk, tj. 2 MMŚP z Województwa Łódzkiego dla polepszenia pozycji rynkowej firm dzięki uczestnictwu w szkoleniach i doradztwie w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami 100% UP, tj. 55 os. do 30.04.2015 r..
Rezultaty: 2 przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym 1 mikro, 1 średnie); 2 przedsiębiorstwa MMŚP, których sytuacja rynkowa uległa poprawie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które zakończyły udział w projekcie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami; 42 osoby (27K, 15M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i negocjacji; 2 osoby (2M), którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności z zakresu IT oraz emisji głosu; 33 osoby (20K, 13M), które podniosły swoją wiedzę i umiejętności w trakcie doradztwa i coachingu; przeprowadzono 192 godziny szkolenia "Skuteczny sprzedawca", 32 godziny szkolenia "Profesjonalny negocjator", 128 godzin szkolenia "Reklama w Internecie", zlecono i rozliczono szkolenia:" Grafika komputerowa", "Adobe After Effects dla zaawansowanych", "Emisja głosu", "Bezpieczeństwo aplikacji internetowych dla zaawansowanych", "Standard HL7 w kontekście spełniania wymogów związanych z interoperacyjnością systemów informatycznych ochrony zdrowia", "Infrastruktura systemów o wysokiej wydajności", zrealizowano 344 godzin coachingu, 56 godzin doradztwa. 

 

 • „High-tech kadra dla MŚP” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.08.2013 r. – 28.02.2015 r.
Dla kogo: pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.
Cel projektu:  wzmocnienie potencjału kompetencyjnego kadry MŚP z województwa podkarpackiego poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.
Rezultaty: kadra 125 MŚP, tj. 322 osoby podniosły swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.

 

 • „E-senior”

Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 II edycja.
Okres realizacji: 01.06.2013 r. – 31.12.2013 r.
Dla kogo: 72 osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie jednego z powiatów: dębicki, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, mielecki, miasto Rzeszów, rzeszowski.
Cel projektu: e-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia.
Rezultaty: w ramach szkoleń „Otwieracz możliwości”, „ABC obsługi komputera” oraz „Nowoczesne technologie dla seniorów” udział w szkoleniach zakończyło łącznie 75 osób. Przeciętna miesięczna liczba godzin nowo utworzonych zajęć, z których korzystali beneficjenci projektu, wynosiła 172,8 h. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom 75 osób w wieku pow. 60 lat rozpoczęło regularne korzystanie z komputera. Osiągnięte zostały także rezultaty takie jak: nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera, nabycie umiejętności korzystania z pakietu biurowego, umiejętności korzystania z Internetu oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości korzystania z nowoczesnych technologii zostały osiągnięte u 97 % uczestników projektu.

 

 • „Profesjonalny pracownik sekretariatu wizytówką nowoczesnej firmy” (woj. łódzkie)

Źródła finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2011 r. – 31.12.2012 r.
Dla kogo: 80 (68 kobiet i 12 mężczyzn) pracujących osób dorosłych (pow. 18 r.ż. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami i miejscem pracy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy w sekretariacie, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie przez 80 os. (68 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 30% osób powyżej 50 roku życia) pracujących z terenu woj. łódzkiego kwalifikacji zawodowych z zakresu pracy w sekretariacie, które ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Rezultaty: 80 os. ( w tym 24 os. w wieku pow. 50 r.ż.) zakończyło udział w projekcie, 80 os. ukończyło szkolenie „Nowoczesny pracownik sekretariatu” oraz szkolenia komputerowe, 60 os. ukończyło szkolenie z języka angielskiego. Zrealizowano 384 godz. szkolenia „Nowoczesny pracownik sekretariatu”, 640 godz. szkoleń komputerowych oraz 600 godz. szkoleń językowych.

 

 • Warsztaty " Memo rise"

Źródło finansowania: Warsztaty Grundtviga realizowane są przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dla kogo: Warsztat adresowany jest do seniorów w wieku 55+ (osiem osób z krajów unijnych i jedna osoba z Polski) oraz osób młodych w wieku od 18-30 lat (cztery osoby z krajów unijnych i jedna osoba z Polski). Warsztat adresowany jest do osób zainteresowanych trenowaniem swojej pamięci. Uczestnicy powinni sprawnie komunikować się w języku angielskim, gdyż jest to język, w jakim odbędzie się nasz warsztat.
Okres realizacji: 08.10.2012 r. – 12.10.2012 r.
Cel warsztatów: Warsztat stanowi wzbogacenie oferty edukacyjnej dla seniorów. Koncentruje się na poprawie zdolności pamięciowych, które mają zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Memo Rise jest wyzwaniem edukacyjne dla osób młodych i seniorów. Umożliwi on wspólną naukę i dzielenie się doświadczeniami. Dzięki temu seniorzy i osoby młode zobaczą uniwersalny, niezależny od wieku charakter problemów z zapamiętywaniem. W międzypokoleniowej grupie intensywnie działa zasada modelowania – jedni uczestnicy uczą się od drugich, bogatych w doświadczenia życiowe i prezentujących inne sposoby myślenia. Dzięki temu młodzi ludzie mogą podążać za starszymi, a starsi za młodymi, co owocuje wieloma, różnorodnymi sposobami podejścia do problemu.
Rezultaty: w opracowaniu.

 

 • „Zostań audytorem wewnętrznym - międzynarodowe kwalifikacje CIA” (woj. zachodniopomorskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe, zamieszkałe i zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego; posiadające wykształcenie wyższe i minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w audycie wewnętrznym
Okres realizacji: 01.07.2011 r. – 31.07.2012 r.
Cel projektu: poprawa potencjału kompetencyjnego kadr z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorców z zakresu audytu oraz umożliwienie im zdobycia międzynarodowego certyfikatu CIA.
Rezultaty: 60 osób przystąpiło do minimum dwóch części egzaminu CIA, przeprowadzono 600  godzin szkoleń oraz 300 godzin doradztwa indywidualnego

 

 • „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - kadry woj. podkarpackiego” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2010 r. – 30.06.2011 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz umożliwienie potwierdzenia ich międzynarodowym certyfikatem, przez Uczestników Projektu.
Rezultaty: 79 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej; wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu CGAP.

 

 • „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - kadry woj. małopolskiego” (woj. małopolskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 30.06.2011 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa małopolskiego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 80 pracujących osób dorosłych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.
Rezultaty: 80 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej; wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu CGAP.

 

 • „Buduj lubelskie - podnoszenie kwalifikacji kadr regionu” (woj. lubelskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. – 30.06.2011 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące w branży budowlanej i inwestycyjnej z terenu woj. lubelskiego.
Cel projektu: zwiększenie na regionalnym rynku pracy liczby pracowników posiadających kwalifikacje i wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów realizacji inwestycji budowlanych oraz umiejętności pozyskania funduszy na ich realizację.
Rezultaty: 120 pracujących osób dorosłych podniosło poziom swoich kwalifikacji zawodowych, w tym: 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu prowadzenia, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu możliwości finansowania działań inwestycyjnych oraz sporządzania studiów wykonalności uczestnika.

 

 • www.łódzkie.k@dry (woj. łódzkie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.03.2009 r.– 31.08.2010 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa łódzkiego.
Cel projektu: podniesienie oraz dostosowanie, do potrzeb regionalnej gospodarki, kwalifikacji
i umiejętności min. 60 osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego.
Rezultaty: 60 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; 60 osób ukończyło specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie.

 

 • „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - kadry woj. łódzkiego” (woj. łódzkie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2009 r. – 30.09.2010 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa łódzkiego.
Cel projektu: aktualizacja, podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 80 pracujących osób dorosłych z terenu woj. łódzkiego do potrzeb regionalnej gospodarki.
Rezultaty: 79 osób zwiększyło swoje umiejętności i wiedzę w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego dzięki uczestnictwu w szkoleniach, 79 osób dostosowało swoją wiedzę i kwalifikacje do potrzeb rynku pracy i regionalnej gospodarki dzięki wyposażeniu  w pożądane umiejętności z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego; 16 uczestników przystąpiło do egzaminu CGAP.

 

 • „Warunki kontraktowe FIDIC - dolnośląskie kadry” (woj. dolnośląskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2009 r. – 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu: wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich pracowników w kontekście przygotowań do organizacji EURO 2012 przez podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie procedur FIDIC 64 pracujących osób dorosłych z terenu województwa dolnośląskiego.
Rezultaty: 64 osoby zwiększyły swoje umiejętności i wiedzę z zakresu realizacji inwestycji zgodnie
z międzynarodowymi wymaganiami dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu FIDIC oraz dostosowały swoją wiedzę i kwalifikacje do potrzeb rynku pracy i regionalnej gospodarki wynikających z EURO 2012.

 

 • „Media Plus - szkolenia dla branży turystycznej i reklamowej” (woj. lubelskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.02.2009 r. – 31.05.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim.
Cel projektu: kompleksowe wsparcie 80 osób pracujących w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim w rozwijaniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i językowych.
Rezultaty: 70 osób wzmocniło swoje kompetencje interpersonalne; 80 osób wzmocniło swoje postawy komunikatywne, otwarte na kontakt z drugim człowiekiem oraz nauczyło się, jak łatwo nawiązywać kontakty zawodowe, a także poprawiło swoje umiejętności współdziałania w grupie. 47 osób ukończyło kurs języka angielskiego; 8 osób ukończyło kurs języka rosyjskiego; 15 osób ukończyło kurs języka hiszpańskiego; 69 osób przystąpiło do egzaminu TELC. 13 osób nabyło umiejętności modulowania głosu; 15 osób nabyło umiejętności profesjonalnych wystąpień przed kamerą; 10 osób nabyło umiejętności redagowania artykułów i innych form pisanych. 8 osób nabyło umiejętności tworzenia atrakcyjnych kampanii medialnych i internetowych; 14 osób nabyło umiejętności konstruowania strategii marketingowych oraz innych umiejętności z zakresu marketingu i budowania marki; 20 osób zapoznało się z psychologicznymi aspektami oddziaływania mediów; 15 osób przełamało strach związany z wystąpieniami publicznymi; 13 osób poprawiło swój głos - jego siłę, dykcję oraz poprawność wypowiedzi; 70 osób podwyższyło swoją samoocenę i wiarę we własne siły, zwiększyło ambicje zawodowe i chęć kształcenia ustawicznego oraz zwiększyło swoją konkurencyjność i atrakcyjność dla pracodawców.

 

 • „Ścieżki wiedzy - profesjonalne szkolenia dla branży turystycznej” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży turystyczno-hotelarskiej w woj. podkarpackim.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w rozwijaniu kompetencji zawodowych i językowych poprzez kompleksowe szkolenia, łączące w sobie uzupełniającą się wiedzę zawodową i językową, teoretyczną i praktyczną - niezbędną w codziennej pracy BO i zapewniającą osiągnięcie wysokiej skuteczności projektu.
Rezultaty: objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym 336 osób pracujących w branży turystyczno-hotelarskiej; 57 osób podniosło swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych; 280 osób podniosło wiedzę z zakresu podstaw ratownictwa medycznego, korzystania z funduszy UE, wykorzystania ICT w turystyce poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 66 osób zwiększyło swoje umiejętności interpersonalne przez uczestnictwo w treningach interpersonalnych i wizerunkowych.

 

 • „Warunki kontraktowe FIDIC - świętokrzyskie kadry” (woj. świętokrzyskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. – 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu: wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących, które
z własnej inicjatywy chcą rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy.
Rezultaty: 60 osób podniosło poziom wiedzy z zakresu przeprowadzania, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

 

 • Procedury kontraktowe FIDIC szansą na lepsze wykorzystanie środków pochodzących z UE" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.10.2006 r. – 29.02.2007 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące chcące w czasie wolnym od pracy podnosić swoje kwalifikacje.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji w zakresie warunków kontraktowych FIDIC osób pracujących.
Rezultaty: zrealizowano trzy edycje szkoleń obejmujących 106 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz indywidualne doradztwo. Podczas szkoleń uczestnikom została przekazana ogólna i szczegółowa wiedza z zakresu warunków kontraktowych FIDIC.

 

 • Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: 01.09.2006 r. – 31.03.2007 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące chcące w czasie wolnym od pracy podnosić swoje kwalifikacje.
Cel projektu: zdobycie przez jego uczestników szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, które odgrywają bardzo istotną rolę w strukturze zarządzania zarówno jednostkami sektora finansów publicznych jak i prywatnych przedsiębiorstw.
Rezultaty: zrealizowano dwie tury szkoleń obejmujące 102 godziny zajęć praktycznych i 98 godzin zajęć teoretycznych oraz po 10 godzin indywidualnego doradztwa dla każdego uczestnika.