Działalność kulturalna

  • Ukryte talenty (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Programu – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu".
Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 31.01.2009 r.
Dla kogo: osoby w wieku 18 – 25 lat z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji interesujące się fotografią i malarstwem.
Cel projektu: wsparcie rozwoju talentów młodzieży o mniejszych szansach, w tym w szczególności młodzieży z terenów wiejskich, o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wywodzącej się ze środowisk patologicznych, przełamanie barier i stereotypów istniejących wśród młodzieży z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji, poprzez wspólne poznawanie innych kultur. Projekt miał też na celu zacieśnić więzi między młodzieżą z różnych krajów i środowisk, przez wspólne uczestnictwo w warsztatach oraz podejmowanie wspólnych działań.
Rezultaty: w ramach projektu przeprowadzono wizytę przygotowawczą przedstawicieli organizacji koordynujących projekt z Polski, Łotwy i Słowacji w Rzeszowie; zorganizowano 8-dniową wymianę młodzieży (łącznie 29 osób oraz 3 opiekunów z Polski, Słowacji i Łotwy) w Polsce (Czarna, powiat bieszczadzki); 10 osób uczestniczyło w zajęciach integracyjnych, zajęciach warsztatowych z fotografii i malarstwa, spotkaniach tematycznych, wyjazdach edukacyjnych, debatach oraz wieczorach wielokulturowych.

  • Polsko - Ukraińskie Spotkania z Folklorem" projekt realizowany był partnersko przez Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem oraz Obwodową Fundację Kultury z Lwowa.

Źródła finansowania: Euroregionalny System Współpracy
Okres realizacji:  01.11.2003 r. – 31.07.2004 r.
Dla kogo: młodzież (członkowie zespołów folklorystycznych) zamieszkująca polską i ukraińską część Euroregionu Karpackiego oraz instytucje kulturalne zainteresowane przyszłą współpracą z zespołami.
Rezultaty: do Polski przyjechało dziesięć zespołów folklorystycznych z czterech obwodów Euroregionu (Iwano-Frankowski, Czerniowiecki, Lwowski, Zakarpacki). Zorganizowanych zostało: 30 imprez kulturalnych na terenie Podkarpacia, w których udział wzięło 10 zespołów ukraińskich oraz 150 zespołów z Polski (koncerty obejrzało około 17 100 widzów); 9 warsztatów choreograficznych, w których wzięło udział 223 osoby.