Działalność na rzecz obszarów wiejskich

  • „Nowa Rola” (woj. pomorskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2010 r. -  30.11.2011 r.
Dla kogo: rolnicy i domownicy rolników zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.
Cel projektu: wsparcie mieszkańców terenów wiejskich woj. pomorskiego, pracujących lub mieszkających na wsi, w zakresie działań zmierzających do reorientacji zawodowej tej grupy na rzecz pracy poza sferą rolniczą.
Rezultaty: 60 osób nabyło umiejętności poruszania się po rynku Pracy oraz sporządzono dla nich IPD i zaplanowano indywidualną ścieżkę zawodową, 59 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi komputera, 46 osób zdobyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wg potrzeb, 20 osób  zdobyło zatrudnienie poza sektorem rolnym.

  •  „Nowa Rola” (woj. lubuskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2009 r. – 30.11.2010 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego.
Cel projektu: wsparcie procesu restrukturyzacji rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa w uzyskaniu nowego zawodu (kwalifikacji zawodowych), w postaci usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: 60 osób nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez uczestnictwo w grupowych 48 godz. warsztatach aktywizacji zawodowej, sporządzono IPD dla 60 osób podczas doradztwa indywidualnego; 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi komputera poprzez uczestnictwo w 80 godzinnym szkoleniu komputerowym: "ABC obsługi komputera"; 60 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu według potrzeb; 15 Uczestników Projektu znalazło zatrudnienie.

  • „Nowa Rola” (woj. mazowieckie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2009 r. – 30.06.2010 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.
Cel projektu: wsparcie procesu restrukturyzacji rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa w uzyskaniu nowego zawodu w postaci usług doradczych, w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym IPD i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: 63 osoby nabyły umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez uczestnictwo w grupowych 48 godz. warsztatach aktywizacji zawodowej. Podczas doradztwa indywidualnego sporządzono dla nich Indywidualne Plany Działań. 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi komputera poprzez uczestnictwo w 80 godzinnym szkoleniu komputerowym: "ABC obsługi komputera"; 60 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu według potrzeb; 8 Uczestników Projektu znalazło zatrudnienie.

  • „Wspólny Szlak - projekt na rzecz integracji wiejskich organizacji pozarządowych” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 28.02.2010 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. podkarpackiego działające na rzecz turystyki i agroturystyki oraz członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz wymienionych organizacji.
Cel projektu: rozwój potencjału III sektora w woj. podkarpackim poprzez utworzenie sieci współpracy 45 NGO z terenów wiejskich działających w obszarze turystyki i agroturystyki, rozwoju lokalnego, promocji regionu, rozwoju i wsparcia lokalnych tradycji kulturowych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 45 NGO oraz 201 osób będących pracownikami i wolontariuszami NGO; 75 osób zdobyło wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania Sieci współpracy poprzez wzięcie udziału w szkoleniach dla Liderów Sieci; 201 osób zdobyło wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, turystyki, kreowania aktywności społeczności na obszarach wiejskich; 75 osób zdobyło umiejętności związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

  • „Nowa Rola” (woj. wielkopolskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.
Cel projektu: dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy 70 mieszkańców woj. wielkopolskiego, poprzez wsparcie uławiające osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym w postaci usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło 70 osób odchodzących z rolnictwa, które podniosły poziom swoich kwalifikacji; 60 osób wzięło udział w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej, sporządzono IPD dla 70 osób podczas doradztwa indywidualnego; 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniu komputerowym: ‘'ABC obsługi komputera"; 69 osób zdobyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wg potrzeb.

  • „Nowa Rola” (woj. podlaskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2008 r.  – 30.09.2009 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.
Cel projektu: zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez stworzenie warunków, ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia  poza sektorem rolnym.
Rezultaty: 30 osób wzięło udział w szkoleniach komputerowych „ABC obsługi komputera” w sumie 240 godz. a 49 osób ukończyło szkolenia wg potrzeb. 40 osób uczestniczyło w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej (łącznie 192h), sporządzono IPD dla 40 osób podczas doradztwa indywidualnego (łącznie 162h).

  • „Nowa Rola" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR.
Okres realizacji: 01.05.2007 r. – 30.07.2008 r.
Dla kogo: rolnicy, domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie zamieszkujące na wsi lub
w mieście liczącym do 20 tys. mieszkańców na terenie województwa podkarpackiego.
Cel projektu: zapobieganie wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Rezultaty: zorganizowano 50 szkoleń wg. potrzeb, przeprowadzono 90 godzin warsztatów aktywizacji zawodowej oraz 60 godzin doradztwa indywidualnego, objęto 25osób subsydiowanym zatrudnieniem, 8 osób podjęło pracę poza sektorem rolnym.