Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  • „Centrum Aktywności Lokalnej – II edycja” (woj. małopolskie)

Źródło finansowania:  Działanie 7.4. ”Niepełnosprawni na rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:  01.04.2013r. - 30.06.2015r.

Dla kogo:   osoby niepełnosprawne posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego, w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.

Cel projektu:  wzrost aktywności społeczno – zawodowej u 90 % UP oraz pozyskanie zatrudnienia przez 25% Uczestników Projektu, tj. osoby niepełnosprawne niezatrudnione, zamieszkałe na terenie powiatu gorlickiego i powiatu dąbrowskiego do 30.06.2015 r.

Rezultaty: 67 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach według potrzeb. Podpisano 41 umów o zatrudnienie subsydiowane, 24 Uczestników Projektu z powiatu gorlickiego i dąbrowskiego pozyskało zatrudnienie, 8 Uczestników zakończyło staże zawodowe.

 

  • „Centrum Aktywności Lokalnej” (woj. mazowieckie)

Źródła finansowania: Działanie 7.4  ”Niepełnosprawni na rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2013 r. –31.01.2015 r.

Dla kogo: 60osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (30 kobiet i 30 mężczyzn), w wieku 18-64 lata, pozostających bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego i szydłowieckiego.

Cel projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej 90% uczestników projektu (tj. 54 osób) oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20% uczestników projektu (12 osób) tj. osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego i szydłowieckiego województwa mazowieckiego do 31.01.2015r.        

Rezultaty: 57 os. (34K, 23M) zakończyło udział w projekcie, 60 os. (34K, 26M) uczestniczyło w poradnictwie zawodowym zakończonym stworzeniem ścieżki rozwoju zawodowego i sporządzeniem IPD, 60 os. (34K, 26M) uzyskało kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, 40 osób (24K, 16M) zdobyło praktyczne doświadczenie dzięki  praktykom i stażom zawodowym, 12 osób (8K, 4M) zdobyło praktyczne doświadczenie dzięki  zatrudnieniu subsydiowanemu, przeprowadzono 170h poradnictwa psychologicznego, przeprowadzono 360h poradnictwa zawodowego, przeprowadzono 280h warsztatów Trening Umiejętności Interpersonalnych, przeprowadzono 384h Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, zrealizowano 9023h kursów zawodowych, 13 osób podjęło pracę w trakcie realizacji projektu

 

  • Centrum Aktywności Lokalnej - II edycja. (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Działanie 7.2. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.05.2012 r. - 31.07.2014 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
Cel projektu: Celem projektu był wzrost aktywności społeczno - zawodowej 90 osób niepełnosprawnych (50 kobiet i 40 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia przez min. 6 miesięcy, w wieku 18-64 l., zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Rzeszów lub powiatu rzeszowskiego w gminach: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów – gmina oraz miasto, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn oraz pozyskanie zatrudnienia przez 18 Uczestników Projektu
Rezultaty:  W ramach projektu zrealizowano 630 godzin spotkań w ramach pośrednictwa zawodowego, 240 godzin warsztatów TUI, 288 godzin warsztatów aktywizacji zawodowej. 90 osób wzięło udział w poradnictwie psychologicznym (125h), prawnym (150h). 90 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, a 18 zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe w ramach zatrudnienia subsydiowanego

 

  • „Centrum Aktywności Lokalnej” (woj. pomorskie)

Źródła finansowania: Działanie 7.2. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2012 r. - 31.01.2014 r.
Dla kogo: 40 (w tym 15 mężczyzn i 25 kobiet) osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej 15-64 l., zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu bytowskiego (w gminach: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom) oraz powiatu człuchowskiego (w gminach: Człuchów, Debrzno, Rzeczenica, Przechlewo, Koczała).
Cel projektu: Nabycie nowych kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy przez 40 os. niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 l. będących mieszkańcami powiatów woj. pomorskiego: bytowskiego (gminy: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom) oraz człuchowskiego (gminy: Człuchów, Debrzno, Rzeczenica, Przechlewo, Koczała) w okresie od 01.01. 2012 r. do 31.01.2014 r.
Rezultaty: 40 os (26K, 14M) zakończyło udział w projekcie, w tym w trakcie realizacji projektu 11 osób podjęło zatrudnienie (10K, 1M); przeprowadzono 200 godzin doradztwa zawodowego; zrealizowano blok aktywizacji zawodowej „Otwieramy drzwi”, w tym: Warsztaty Aktywizacji Zawodowej - 192 h (48h/grupa; łącznie 4 grupy); blok psychologiczny „Wspólnie pokonamy bariery” - 160 h (40h/grupa; łącznie 4 grupy), przeprowadzono 320 godzin szkolenia „Komputer od A do Z”- 80 godzin x 4 grupy; 37 os. podniosło kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach wg potrzeb; 35 osób (21K, 14M) zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w 6 - miesięcznych stażach zawodowych; przeprowadzono sesje coachingowe dla 11 osób– 10K, 1M (2 h dla 1UP), które podjęły pracę.

 

  • Centrum Aktywności Lokalnej (woj. małopolskie)

Źródła finansowania: Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2011 r. – 31.03.2013 r.
Dla kogo: 60 osób niepełnosprawnych (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku produkcyjnym: 15-64 lata, niezatrudnionych, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego (30 os.) oraz powiatu dąbrowskiego (30 os.) – tereny wiejskie i miasta do 30 tyś. mieszkańców WM.
Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 60 osób niepełnosprawnych (35K, 25M), zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego do III.2013 poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz staże zawodowe.
Rezultaty: 60 os. (35K, 25M) zakończyło udział w projekcie, uczestnikom udzielono pomocy prawnej i psychologicznej: 58 osobom – pomocy psychologicznej (400,5 godzin) i 50 osobom – pomocy prawnej (258 godzin); przeprowadzono 300 godzin doradztwa zawodowego dla 59 uczestników projektu; 57 os. podniosło kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach wg potrzeb; 40 os. podniosło umiejętności z zakresu obsługi komputera; przeprowadzono 200 godzin indywidualnych konsultacji informatycznych; 35 os. zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach zawodowych (20 osób uczestniczyło w stażach 6-miesięcznych; 15 osób – w stażach 3 miesięcznych).

 

  • Centrum Aktywności Lokalnej (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 30.09.2011 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa.
Cel projektu: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez: szkolenia komputerowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia wg potrzeb; poradnictwo zawodowe, prawne; warsztaty kompetencji społecznych, staże zawodowe.
Rezultaty: utworzono i wyposażono w niezbędny sprzęt Centrum Aktywności Lokalnej,  63 osoby wzięły udział w poradnictwie psychologicznym, prawnym i zawodowym oraz ukończyły szkolenia komputerowe. Utworzono Indywidualne Plany Działań dla 63 Uczestników i na ich podstawie dobrano szkolenia zawodowe. 63 Uczestników ukończyło szkolenia zawodowe wg indywidualnych potrzeb, 14 osób ukończyło 6-miesięczne staże zawodowe i 2 osoby ukończyły 3-miesięczne staże zawodowe.

 

  • „Uśmiech do metryki” (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Dla kogo: osoby po 60 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa.
Cel projektu: aktywizacja i zmniejszenie izolacji społecznej seniorów z terenu miasta Rzeszowa poprzez udział w zróżnicowanej tematycznie ofercie zajęć rozwijających zainteresowania i wzmacniających kondycję psychofizyczną, a także upowszechnienie tematyki osób starszych w społeczeństwie.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło łącznie 259 osób. Przeprowadzono 96 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych i treningu umiejętności, 264 godziny zajęć rozwijających aktywność twórczą seniorów, 64 godziny warsztatów tanecznych „Tanecznym krokiem", 80 godzin warsztatów malarskich, 40 godzin zajęć chóru, 80 godzin warsztatów fotograficznych, 240 godzin warsztatów z zakresu obsługi komputera, Internetu i telefonu komórkowego, 64 godziny warsztatów wolontariackich „Dlaczego warto być wolontariuszem?", 144 godziny zajęć rehabilitacyjnych (w tym 72 godz. rehabilitacji wodnej i 72 godz. rehabilitacji ruchowej). W ramach projektu odbyły się 3 jednodniowe wycieczki, w których wzięło udział 160 osób; 3 wykłady wprowadzające do wycieczek, w których uczestniczyło 396 osób; 5 wykładów otwartych na temat profilaktyki zdrowia, w których uczestniczyło 220 osób. Zorganizowano również wernisaż wystawy fotograficznej, na której przedstawiono prace wykonane przez Uczestników Projektu.

 

  • Drzwi do sukcesu (woj. lubelskie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. – 29.05.2009 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, samotne matki, osoby po 45 roku życia – pozostający bez zatrudnienia z województwa lubelskiego.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowych w IPD, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno - doradcze, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz działania wspierające wolontariat, jako etap przygotowujący do podjęcia pracy.
Rezultaty: przeprowadzono 120 godz. warsztatów psychologicznych dla 60 uczestników, 144 godz. warsztatów aktywizacji zawodowej, 300 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego, 80 godzin szkolenia komputerowego; 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

 

  • Bez Barier" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" PHARE 2003.
Okres realizacji: 01.12.2005 r. – 30.06.2006 r.
Dla kogo: osoby o lekkim i średnim stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: stworzenie szans osobom niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową poprzez: poradnictwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki szkoleniom w miejscu pracy. Celem projektu było również zaktywizowanie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi do podejmowania działań poszerzających możliwości ich zatrudnienia.
Rezultaty: z poradnictwa zawodowego skorzystało 49 osób, przeprowadzono 6 tur warsztatów aktywizacji zawodowej dla 11 osób. W ramach dyżurów i spotkań z prawnikiem udzielono porad 11 osobom. W ramach realizacji opracowanych Indywidualnych Planów Działania odbyły się 4 tury szkoleń z zakresu „ABC Funduszy Europejskich" oraz „ABC obsługi komputera". Zatrudnienie uzyskało 11 Beneficjentów.

 

  • Poznaj swój talent" (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Fundacja Batorego.
Okres realizacji: 01.08.2000 r. – 01.11.2000 r.
Dla kogo: dzieci niepełnosprawne z powiatu rzeszowskiego.
Cel projektu: animowanie i rozwój twórczości artystycznej wśród dzieci niepełnosprawnych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 400 uczestników.