Integracja z Unią Europejską

  • Europe Direct - Rzeszów (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2010 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli
Rezultaty: dzięki działalności Punktu Europe Direct mieszkańcy Rzeszowa i okolic mieli zwiększony dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE; młodzieży i środowisku oświatowemu przybliżono charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców.

W ramach projektu zwiększono poziom wiedzy wśród osób bezrobotnych na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych, zwiększono poziom wiedzy wśród ogółu mieszkańców na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowano i opublikowano łącznie 12 newseletterów informacyjnych, które rozesłano do ponad 100 odbiorców. W ramach projektu w 2010 r. przeprowadzono również następujące szkolenia: 4 tury szkoleń dla 60 nauczycieli nt. „Jak uczyć o Europie"; 8 wykładów otwartych o tematyce unijnej; 4 tury szkoleń „Własna firma - większa szansa na rynku pracy", w których uczestniczyło 61 bezrobotnych, łącznie 24 godziny szkoleń; 24 lekcje europejskie - łącznie 36 godzin; 4 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla 67 przedsiębiorców, łącznie 24 godziny szkoleń; 2 tury szkoleń „Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla pracowników JST, łącznie 16 godzin szkoleń.

  • Europe Direct - Radom (woj. mazowieckie)

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli.
Rezultaty: mieszkańcy Radomia mieli dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły
w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE. Przybliżono również młodzieży
i środowisku oświatowemu charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców. Osoby bezrobotne zwiększyły wiedzę na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych.

  • „Likwidacja Białych Plam projektowych w zakresie inicjatyw lokalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim” (woj. małopolskie)

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
Okres realizacji: 13.03.2009 r. – 07.04.2009 r.
Dla kogo: mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, nowatorskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego i tatrzańskiego.
Cel projektu: wyłonienie lokalnych liderów oraz zmniejszenie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów.
Rezultaty: przeprowadzono szkolenia, w trakcie których uczestnicy mogli nabyć umiejętności pisania projektów oraz samodzielnego przygotowania i opracowywania wniosków o ich dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego (szkolenia przeprowadzane były przez Stowarzyszenie B-4). Łącznie zrealizowano 400 godzin szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby będące przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców  z Działania 6.3, Działania 7.3 i Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie szkoleń opracowano 34 wnioski o dofinansowanie oraz zainicjowano 17 partnerstw.

  • Eurogmina" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Fundusz PHARE 1997 Inicjatywy Proeuropejskie.
Okres realizacji: 01.12.1999 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: młodzież z gminy Trzebownisko.
Cel projektu: propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i jej strukturach; popularyzowanie idei integracji europejskiej poprzez: kształtowanie świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej; usprawnianie przepływu informacji dotyczących Unii Europejskiej; przygotowanie różnego rodzaju grup społecznych i środowisk do wejścia Polski do Unii Europejskiej; pobudzanie aktywności obywatelskiej w procesie przygotowania Polski do wejścia do Unii Europejskiej; integracja młodzieży miejskiej i wiejskiej.

  • Europejskie Abecadło" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Fundusz PHARE 1997 Inicjatywy Proeuropejskie.
Okres realizacji: 01.01.2000 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: młodzież z Osiedla Baranówka w Rzeszowie.
Cel projektu: promocja idei integracji europejskiej wśród mieszkańców Osiedla Baranówka poprzez działalność 4 Klubów Europejczyka motywującą do zdobywania wiedzy na temat Unii; festyn, przybliżający kulturę krajów oraz biuletyn, informujący o działaniach Klubów.