Kadra

KADRA

Stowarzyszenie B-4 to przede wszystkim ludzie: zarówno młode, pełne energii i pomysłów osoby, jak i specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pracownicy Stowarzyszenia; doradcy, konsultanci i trenerzy doskonale łączą teorię z praktycznym podejściem do problemów. Prócz tego ich wiedza oraz szerokie zainteresowania pozwalają na wypracowywanie rozwiązań, które zadowalają nawet najbardziej wymagających.

Współpracujemy z gronem fachowców, specjalistów w różnych dziedzinach. Ich wykształcenie, doświadczenie i szerokie zainteresowania pozwalają na wypracowywanie rozwiązań, z których z chęcią korzystają nasi Kontrahenci.  

Zespół Stowarzyszenia B-4 tworzą osoby:

  • posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania projektów;
  • posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynowania, wdrażania i rozliczania projektów finansowanych m.in. z funduszy UE, MSZ, CEI;
  • specjaliści z zakresu edukacji, rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • specjaliści z zakresu zakładania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • prawnicy m.in. specjalizujący się w obsłudze prawnej i merytorycznej projektów, zamówień publicznych oraz prawa pracy i prawa cywilnego;
  • inżynierowie, informatycy, programiści;
  • artyści sztuk wizualnych, graficy komputerowi;
  • psycholodzy, psychoterapeuci i socjoterapeuci;
  • doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie pośrednictwa pracy i rynku pracy.

KADRA PROJEKTÓW

To ok. 30 osób zatrudnionych na umowę o pracę i ok. 20 osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, w tym:
- koordynatorzy projektów,
- asystenci,
- spec. ds. rozliczeń,
- spec. ds. rekrutacji,
- spec. ds. szkoleń.

Są to osoby wyłonione w oparciu o posiadane kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów, posiadające kilkuletnie doświadczenie na danym stanowisku lub przy zbliżonym zakresie obowiązków. Posiadają dużą wiedzę i umiejętności z zakresu:
- realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE;
- ustaw, rozporządzeń, wytycznych i zasad realizacji projektów w ramach wybranych programów operacyjnych (np. PO KL, PO IG, RPW WP);
- tematyki związanej merytorycznie z projektem;
oraz
- posiadają bardzo dobrą znajomość obsługi komputera;
- cechują się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi.

W trosce o jakość kadry organizujemy szkolenia wewnętrzne, głównie z: zarządzania projektami, realizacji projektów z funduszy UE, procedur równościowych oraz systemu zarządzania jakością ISO.

Informacje o prowadzonych naborach pracowników.

KADRA TRENERSKA I DORADCY

Naszą kadrę szkoleniową tworzą specjaliści w swojej dziedzinie, łączący teorię z praktycznym podejściem do problemów. Ich wykształcenie, zdobyta wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz setki godzin przeprowadzonych szkoleń, pozwalają na:
- wypracowanie programów szkoleniowych odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy i przedsiębiorstw,
- prowadzenie szkoleń optymalnie dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników kursów,
- indywidualizację kształcenia,
- stosowanie różnorodnych technik, metod oraz środków dydaktycznych,
- skuteczne wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych,
oraz
wpływają na efektywny proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.

Nasi trenerzy to osoby charyzmatyczne, pasjonaci w swojej dziedzinie, wykazujący się dużym zaangażowaniem. Rzetelnie przygotowują się do zajęć i entuzjastycznie realizują ideę przekazywania wiedzy. Prezentują wysoki poziom umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej, empatii oraz przyjaznych relacji w procesie kształcenia.