Pomoc dla krajów rozwijających się

  • Biznes na start” (Gruzja)

Źródła finansowania: projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
Okres realizacji: 01.05.2012 r. – 31.12.2012 r.
Dla kogo: 60 bezrobotnych kobiet zamieszkujących region Kachetii (wsie Nukriani i Naphareuli oraz miasto Gurjaani)
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet w regionie Kakheti w Gruzji co w sposób bezpośredni przełoży się na rozwój MŚP i tworzenie miejsc pracy.
Rezultaty: 60 kobiet – uczestniczek projektu, wzięło udział w 40 godzinnym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz pisania biznesplanów, zrealizowano 120 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu sporządzania biznesplanów, 23 kobiety otrzymały dotację na rozwój własnej działalności, nowo powstałe firmy skorzystały z indywidualnego oraz grupowego doradztwa biznesowego średnio po 10h/firmę, 5 trenerów i doradców z Gruzji podniosło swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia szkoleń oraz doradztwa biznesowego.

  • Z przeszłości w przyszłość” (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Okres realizacji: 01.09.2006 r. - 31.11.2007 r.
Dla kogo: środowiska opiniotwórcze z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi.
Cel projektu: upowszechnienie wiedzy o współczesnej Polsce i jej historii, promocja pozytywnego wizerunku regionu podkarpackiego oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk opiniotwórczych (organizacje pozarządowe, dziennikarze, władze samorządowe, środowiska akademickie) z terenu Mołdawii, Białorusi, Ukrainy Centralnej i Wschodniej oraz Polski.
Rezultaty: zrealizowano wizyty studyjne w instytucjach pozarządowych i samorządowych, warsztaty tematyczne oraz konferencję międzynarodową pt. „Otwarta Brama Demokracji". W wizycie, uczestniczyło 28 zagranicznych gości.

  • Promocja i rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich oraz Mołdawii"

Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc zagraniczna 2007" oraz Centralną Inicjatywę Europejską CEI - Know How Exchange Programme.
Okres realizacji: 01.07.2007 r. - 31.12.2008 r.
Dla kogo: przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i podmiotów zajmujących się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym oraz rolników z Mołdawii.
Cel projektu: wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w dziedzinie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich i Mołdawii oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się rozwojem turystyki, organizacjami pozarządowymi i rolnikami z terenu Podkarpacia, Mołdawii i Ukrainy.
Rezultaty: zorganizowano wizyty studyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji i podmiotów zajmujących się rozwojem agroturystyki oraz rolników w Polsce, szkolenia i doradztwo dla rolników na Ukrainie i Mołdawii. Celem wizyt było przekazanie Polskich doświadczeń (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego) i wiedzy związanej ze zrównoważonym rozwojem terenów wiejskich w oparciu o agroturystykę i rolnictwo ekologiczne.

  • „Przyjedźcie i zobaczcie - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich”

Źródła finansowania: Program Polska Pomoc 2008 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Dla kogo: rolnicy oraz inne osoby z Ukrainy zainteresowane rolnictwem ekologicznym i agroturystyką.
Cel projektu: wsparcie promocji i marketingu agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich, poprzez wskazanie rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczną produkcję rolną oraz innym lokalnym podmiotom świadczących usługi turystyczne, administracji i NGO korzyści wynikających z tworzenia sieci wzajemnej współpracy w postaci partnerstwa realizującego wspólne działania promocyjne i marketingowe o szerokim zasięgu.
Rezultaty: 106 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz 20 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło umiejętności i wiedzę w zakresie promocji i marketingu usług turystycznych poprzez udział w spotkaniach informacyjno-promocyjnych i szkoleniach.
Nawiązano współpracę w formie sieciowej oraz powołano 1 lokalne partnerstwo na rzecz promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego Ukraińskich Karpat Wschodnich. Zaznajomiono z ideą projektu 62 gospodarstwa będące członkami partnerstwa. W konferencjach organizowanych w ramach projektu uczestniczyły 82 osoby, a w szkoleniach - 106 osób.

  • Promocja i rozwój agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego na terenie Mołdawii - we współpracy
    z organizacjami partnerskimi z Mołdawii (Parkiem Narodowym „Padurea Domneasca" oraz Stowarzyszeniem „Centrul Moldo-Polonez de Sustinere a Antreprenoriatului POLONUS").

Źródła finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc zagraniczna 2008 oraz Centralna Inicjatywa Europejska CEI - Know How Exchange Programme.
Okres realizacji: 01.05.2008 r. – 31.12.2008 r.
Dla kogo: przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i podmiotów zajmujących się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym oraz rolników z Mołdawii.
Cel projektu: wsparcie rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rejonach Bielc oraz Goldeni w Mołdawii poprzez aktywizację lokalnych społeczności do podejmowania działań związanych z rozwojem ekologicznego rolnictwa i turystyki (agroturystyki) oraz promocja regionu (produktu lokalnego, zasobów przyrodniczych i kulturowych).
Rezultaty: W ramach projektu 19 mołdawskich rolników poznało najlepsze polskie praktyki z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych; 64 mołdawskich rolników zdobyło wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W konferencji zorganizowanej w ramach projektu wzięło udział 93 osoby. Przyznano 16 dotacji na dostosowanie wyposażenia i zasobów powstających gospodarstw agroturystycznych dzięki czemu wzrósł poziom atrakcyjności rejonu, w którym działają.