Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  • „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania:   Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1­.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:  01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Dla kogo:  40 osób (35K, 5M) zamierzających podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci z terenu Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem (powiat rzeszowski ziemski). Zakłada się, że będą to os. w wieku 21-40 lat, większość przed podjęciem zatrudnienia będzie przebywać na urlopach macierzyńskich/wychowawczych czyli formalnie posiadają status osoby zatrudnionej (70%), pozostałe osoby to os. bezrobotne 15 % i nieaktywne zawodowo 15 %.

Cel projektu:  ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego 40 osobom z terenu woj. podkarpackiego, podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci poprzez zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi tj. zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat przez 20 miesięcy tj. do 31.12.2014 r., utworzenie i wyposażenie nowego żłobka w Rzeszowie do 06.05.2013 r. i zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonego żłobka do 31.12.2014 r.

Rezultaty:  45 osób objęto wsparciem w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi; 40 osób (34K, 6M) zakończyło udział w projekcie, w tym 40 os. (35K, 5M) które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, utworzono 1 żłobek z 27 miejscami dla dzieci w wieku 6 m-cy – 3 lat, łącznie w ramach projektu 48 dzieci (16 dziewczynek, 32 chłopców) zostało objętych opieką w żłobku.

 

  • Prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na Osiedlu Baranówka IV w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Urząd Miasta Rzeszowa.
Okres realizacji: 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.
Dla kogo: dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Osiedla Baranówka IV w Rzeszowie.
Cel projektu: poprawa w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, zwiększenie samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.
Rezultaty: w świetlicy prowadzone są do dzisiaj zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, z których korzystają wszyscy wychowankowie świetlicy; zajęcia wyrównawcze, kierowane do uczniów mających problemy dydaktyczne; zajęcia tematyczne: teatralne, plastyczne, kulturalno rekreacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków; organizowana jest pomoc w przygotowywaniu wychowanków do zajęć szkolnych. Dzieci biorą udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i rodzinnych, w czasie których propagowany jest zdrowy i aktywny styl życia. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne z głównym naciskiem na rozwój osobisty wychowanków, nabycie przez nich umiejętności interpersonalnych pomocnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, radzeniem sobie z frustracją oraz naciskiem grupowym, zajęcia terapeutyczne z wychowankami wykazującymi zaburzenia prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym oraz rodzinnym.

  • Samodzielnie w przyszłość" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Okres realizacji: 01.09.2005 r. – 30.09.2006 r.
Dla kogo: osoby w wieku 15 – 24 wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych z terenu woj. podkarpackiego.
Cel projektu: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Rezultaty: przeprowadzono zajęcia w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których zrealizowano: 480 godzin szkoleń dla 157 osób z zakresu profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych związanych z usamodzielnianiem się oraz aktywizacji zawodowej; 240 godzin warsztatów dla 157 osób z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem, wzmacniania poczucia własnej wartości, diagnozowania własnych potencjałów i ograniczeń, samooceny preferencji zawodowych; 300 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Poradnictwo dotyczyło w szczególności opracowania planu aktywności zawodowej i życiowej, analizy planów edukacyjnych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, omówienia możliwości korzystania
z pomocy instytucji wspierających.

  • Bieszczadobus 2000r., 2001., 2002 r. Partnerami Stowarzyszenia byli: MDK w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, PZMot. w Rzeszowie oraz firma „Auto-Res" z Rzeszowa użyczająca samochody, którymi realizatorzy poruszali się po Bieszczadach (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Marszałek Województwa Podkarpackiego i częściowo Podkarpacki Kurator Oświaty.
Okres realizacji: wakacje w: 2000 r., 2001 r. i 2002 r.
Dla kogo: mieszkańcy i osoby przebywające w Bieszczadach.
Cel projektu: program profilaktyczny o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

  •  „Pomoc dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie - pozostających w sytuacjach kryzysu", we współpracy
    z Urzędem Gminy w Trzebownisku, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebownisku, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury i sołectwem (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Fundacja Batorego.
Okres realizacji: 01.11.1999 r. – 30.09.2000 r.
Dla kogo: kobiety ofiary przemocy w rodzinie z terenu gminy Trzebownisko.
Cel projektu: niesienie pomocy kobietom, mieszkankom gminy Trzebownisko, ofiarom przemocy domowej poprzez: doradztwo prawne, nabywanie umiejętności zachowań planowych w sytuacji zagrożenia, uczestniczenie w grupie wsparcia, specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne.

  • Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży. Tworzenie i realizacja programów profilaktyki środowiskowej" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Podkarpacki Kurator Oświaty.
Okres realizacji: 02.10.2001 r. - 07.12.2001 r.
Dla kogo: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele oraz uczniowie I klas gimnazjalnych
Cel projektu: dla pracowników i nauczycieli: dostarczenie wiedzy na temat narkotyków, ich rodzajów, wpływu na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne, a także nauczenie praktycznego ich rozróżniania i rozpoznawania osób będących pod ich wpływem. Dla młodzieży: uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy odnośnie rodzajów uzależnień, sytuacji emocjonalno-społecznych sprzyjających uzależnieniom, zdrowotnych i psychologicznych skutków uzależnienia, nabycie umiejętności dokonywania wglądu, diagnozowania własnych trudności, odkrywania swoich mocnych stron i budowania poczucia wartości jako warunek radzenia sobie z sytuacjami kryzysów emocjonalnych; zwiększenie poczucia pewności siebie w grupie rówieśniczej i stopnia zachowań asertywnych, w szczególności nie ulegania naciskom.
Rezultaty: zajęcia trwały 5 godzin, odbywały się w formie warsztatowej i były prowadzone przez specjalistę z KW Policji. Wzięło w nich udział 188 nauczycieli z 5 szkół średnich i gimnazjów. Zajęcia dla młodzieży obejmowały uczniów I klas gimnazjum i były realizowane w Gimnazjach nr 7 i 11 w Rzeszowie; przeprowadzono je w 22 klasach i uczestniczyło w nich 594 osoby. Podobnie jak zajęcia dla nauczycieli miały one formę 5-godzinnych warsztatów.

  • Zintegrowana Sieć Przeciwko Przemocy. Wsparcie, Ochrona i Edukacja"

Źródło finansowania: Phare Access Macroproject 1999.
Dla kogo: osoby podlegające przemocy w rodzinie.
Cel projektu: stworzenie miejsc, w których osoby podlegające przemocy w rodzinie mogłyby się zwrócić o pomoc i uzyskać wszechstronną informację odnośnie ich praw, trybu postępowania w ich egzekwowaniu, znaleźć wsparcie psychologiczne, edukację odnośnie mechanizmów przemocy, zachowania się wobec agresora, postępowania w sytuacji zagrożenia.
Rezultaty: uruchomiono 8 centrów pomocy psychologiczno - prawnej, w których dyżurujący prawnicy bezpłatnie pomagali ofiarom przemocy w sporządzeniu pozwów do sądu o alimenty, rozwód, separację, eksmisję agresora, wniosków o leczenie przeciwalkoholowe, wszczęcie postępowania prokuratorskiego o znęcanie się, innych pism urzędowych. Klientki mogły też korzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej. Usprawniono funkcjonowanie dwóch już istniejących centrów poprzez odnowienie pomieszczeń, zakup mebli, materiałów edukacyjnych i biurowych. Pomocy prawnej i psychologicznej udzielono 423 ofiarom przemocy domowej.

  •  „Program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Białorusi znajdujących się w sytuacji kryzysu spowodowanego niedostatkami wychowawczymi oraz trudną sytuacją materialną" (Białoruś)

Źródło finansowania: Fundacja Batorego.
Dla kogo: dzieci i młodzież z Białorusi będące w trudnej sytuacji materialnej.
Rezultaty: utworzenie w mieście Słonim świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, w której wychowankowie korzystali ze stałej opieki pedagoga i w razie potrzeb również psychologa, a także mogli rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinach: historyczno-krajoznawczej, plastycznej, literackiej, dziennikarskiej oraz sztuki użytkowej. Powołany został rodzinny punkt konsultacyjny (działał telefon zaufania), w których można było znaleźć specjalistyczną pomoc psychologiczną w przypadkach problemów wychowawczych, małżeńskich, emocjonalnych. Z pomocy skorzystało 617 osób. Przeprowadzono we współpracy ze szkołami średnimi 5-godzinne warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki AIDS oraz profilaktyki narkomanii, ich efektem było wydanie tematycznych ulotek. Ogółem odbyło się 30 warsztatów, w których uczestniczyło 298 uczniów. W czasie realizacji programu napotykano trudności spowodowane brakiem doświadczeń w pracy psychologiczno- pedagogicznej strony białoruskiej, brakiem przyswojonych standardów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.