Przeciwdziałanie bezrobociu

Stowarzyszenie B-4 prowadzi Agencję Zatrudnienia w zakresie:

 • pośrednictwa pracy na terenie RP,
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego.

Realizacja projektów

 • „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” (woj. mazowieckie)

Źródło finansowania:  Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  28.12.2012 r. – 28.02.2015 r.
Dla kogo:  80 osób długotrwale bezrobotnych (44K, 36M), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (pkt. 4, art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) , zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego.
Cel projektu:  wzrost aktywności zawodowej 95% Uczestników Projektu oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20%  Uczestników Projektu tj. osoby długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do 28.02.2015 r.
Rezultaty: 82 osoby (56K, 26M) zakończyły udział w projekcie; 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie; 44 osoby (30K, 14M) uczestniczyło w poradnictwie zawodowym; 84 os. (57K, 27M) opracowano kompletne dokumenty rekrutacyjne w tym profil elektroniczny; 89 os. (60K, 29M) uczestniczyło w pośrednictwie pracy; 87 os. (59K, 28M) uczestniczyło w coachingu personalnym; 80 os. (57K, 23M) uzyskało kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 73 os. (55K, 18M) zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe dzięki stażom zawodowym; przeprowadzono 894 godz. coachingu personalnego;  84 os. (57K, 27M) opracowano Ścieżkę Rozwoju Zawodowego oraz elektroniczny profil Uczestnika Projektu; przeprowadzono 130 godz. poradnictwa psychologicznego; pozyskano 339 ofert pracy dla uczestników projektu; utworzono 8 grup wsparcia koleżeńskiego; przeprowadzono 512 godz. Warsztatów Aktywizacji Zawodowej; przeprowadzono 48 godz. warsztatów dla kobiet Precz ze stereotypem; zrealizowano 80 szkoleń wg indywidualnych potrzeb.

 • Aktywnie w przyszłość (woj.opolskie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r.– 31.12.2014 r.
Dla kogo: Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 – 65 lat, posiadających co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe, zamieszkujących  na terenie wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 54 osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego,  z terenów wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego.
Rezultaty: Projekt został ukończony przez grupę 57 uczestników (41 kobiet i 16 mężczyzn). Zrealizowano 560 godzin szkoleń komputerowych, 420 h szkoleń językowych i 60 godzin szkoleń wg indywidualnych  potrzeb.  Odbyto 222 godziny spotkań z doradca zawodowym, a także 720 h spotkań z pośrednikiem pracy.  37 uczestników odbyło staże zawodowe, natomiast 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie.

 • "Moja pierwsza praca" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2012 r. - 31.03.2014 r.
Dla kogo: 80 osób młodych, w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wybranych powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatów niżańskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego lub lubaczowskiego, w tym: bezrobotni 65 os.,nieaktywni zawodowo 15 os.
Cel projektu:  wzrost aktywizacji zawodowej 95% Uczestników Projektu, oraz pozyskanie zatrudnienia przez 40% Uczestników Projektu, w okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r.
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką: 76, liczba osób, które odczuły wzrost aktywności społeczno-zawodowej: 78, liczba osób, które podjęły pracę na okres 3 miesięcy: 26, liczba osób, które zakończyły udział w IPD zakończonym stworzeniem ścieżki rozwoju zawodowego: 85, liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat rynku pracy i zasad ubiegania się o pracę: 80, liczba osób, które uczestniczyły w min 1 rozmowie kwalifikacyjnej: 76, liczba osób, które nabyły nowe lub podwyższyły kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych wg indywidualnych potrzeb: 75, liczba osób, które zakończyły szkolenia językowe oraz nabyły/podniosły znajomość jęz. ang.: 38, liczba osób, które zakończyły szkolenia komputerowe oraz nabyły/podniosły umiejętności obsługi komputera: 38, liczba osób, które zdobyły praktyczne doświadczenie dzięki stażom: 73.

 • Jestem Aktywna! (woj. łódzkie)

Źródła finansowania: Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. – 31.07.2011 r.
Dla kogo: kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej min. 64 Uczestniczek Projektu dzięki wyposażeniu ich w kwalifikacje zawodowe potrzebne na lokalnym rynku pracy i odpowiednie kompetencje miękkie.
Rezultaty: 69 kobiet podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, 61 kobiet ukończyło kursy językowe, 53 kobiety ukończyły staże i praktyki zawodowe, 12 kobiet znalazło zatrudnienie, 76 kobiet nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 • „Zaprojektuj swoją przyszłość - ZOSTAŃ GRAFIKIEM KOMPUTEROWYM” (woj. łódzkie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat zamieszkałe na terenie powiatu zgierskiego, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą (w tym osoby długotrwale bezrobotne).
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 30 Uczestników Projektu na lokalnym rynku pracy poprzez kompleksową pomoc obejmującą: aktywizację zawodową, szkolenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, staże i pośrednictwo pracy.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; UP uzyskali nowe kwalifikacje w obszarze specjalistycznych umiejętności zawodowych w pracy grafika komputerowego oraz zdobyli praktyczne umiejętności podczas 6-miesięcznych staży zawodowych.

 • „Czas do pracy” (woj. łódzkie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), należące do osób długotrwale bezrobotnych, z terenu powiatu zgierskiego i powiatu m. Łódź.
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 60 Uczestników Projektu poprzez: poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, szkolenia, staże zawodowe.
Rezultaty: utworzono 60 Indywidualnych Planów Działania, 60 osób uzupełniło i dostosowało do potrzeb rynku pracy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych, 10 osób zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w 6-miesięcznych stażach zawodowych, 5 osób zdobyło zatrudnienie.

 • „Pomóż sobie by pomagać innym” (woj. mazowieckie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne z terenu powiatu radomskiego (grodzkiego i ziemskiego), szczególnie osoby po 45 roku życia oraz kobiety.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w uzyskaniu zatrudnienia.
Rezultaty: 20 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej i interpersonalnych; przeszkolono 20 uczestników do wykonywania zawodu sanitariusza medycznego; 20 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

 • „Szansa dla młodych – specjaliści e-biznesu” (woj. mazowieckie)

Źródła finansowania: Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. – 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby do 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji Uczestników Projektu, do potrzeb regionalnego rynku pracy, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i e-biznesu, treningu interpersonalnego i pośrednictwa pracy.
Rezultaty: 72 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie, 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo
w stażach zawodowych.

 • Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej "Animator"” (partner w projekcie) - (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Działanie II Programu Operacyjnego - Program dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. – 31.12.2007 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne.
Cel projektu: wypracowanie nowatorskich strategii i rozwiązań w zwalczaniu zjawiska bezrobocia.
Rezultaty: W ramach podejmowanych działań na trzech obszarach: wiejskim, popegeerowskim oraz poprzemysłowym zostali zatrudnieni Animatorzy, którzy zajmowali się szeroko pojętą aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, łącznie 15 osób. Przygotowano program szkoleń dla Animatorów z zakresu psychologii z elementami socjologii, koordynowano i przeprowadzono proces tworzenia IPD dla Beneficjentów ostatecznych (przeprowadzono 290 godzin grupowych warsztatów samopoznania, zrealizowano 1028 godzin indywidualnego doradztwa, zrealizowano 180 godzin wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu), przeprowadzono 10 edycji szkoleń z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru wiejskiego).

 • Drogowskaz" (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. – 31.12.2005 r.
Dla kogo:  bezrobotna młodzież zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działań, finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i organizację szkoleń w miejscu pracy.
Rezultaty: zorganizowano 21 staży zawodowych, 20 beneficjentów projektu uzyskało stałe lub tymczasowe zatrudnienie. Zorganizowano łącznie 4 tury szkolenia z zakresu działalności gospodarczej oraz funduszy europejskich; opracowano 92 Indywidualne Plany Działania; udzielono 50 godzin doradztwa z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej; przeszkolono 100 osób w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

 • Pomyślny Start" (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Program PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Okres realizacji:08.11.2004 r. – 31.11.2005 r.
Dla kogo: bezrobotna młodzież z województwa podkarpackiego, która nie ukończyła 26 lat lub 27
w przypadku absolwentów wyższych uczelni.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działania, finansowanie szkoleń zawodowych oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Rezultaty: zorganizowano 96 staży zawodowych, po zakończeniu, których 50 osób znalazło zatrudnienie stałe lub tymczasowe. Sporządzono 195 Indywidualnych Planów Działania. 131 osób zostało przeszkolonych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto zorganizowano łącznie 4 tury szkoleń: z zakresu funduszy europejskich oraz rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.