Rozwój lokalny

  • „Polska i Słowacja zapraszają na wypoczynek. Wspólna reklama i promocja agroturystyki oraz produktów regionalnych i turystycznych” (Polska i Słowacja)

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. – 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby zatrudnione w turystyce.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce oraz współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i Słowacji uczestniczących w projekcie; zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, integracja społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych.
Rezultaty: 40 rolników i ich domowników z Polski i Słowacji podniosło swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach; 20 słowackim rolnikom przekazano wiedzę i doświadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej w Polsce. Zaznajomiono z ideą projektu 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ok. 70 rolników poprzez ich uczestnictwo w konferencji oraz opublikowanie 1500 sztuk folderów w języku polskim, angielskim i słowackim oraz uczestnictwo w imprezach targowych.

  • „Stop dzikim wysypiskom śmieci - partnerstwo i zintegrowane działania szansą na rozwiązanie problemu” (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. – 31.10.2009 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie problemu dzikich wysypisk śmieci wśród młodzieży oraz lokalnych władz (JST), a także zainicjowanie wśród lokalnych partnerów zintegrowanych działań przyczyniających się do likwidacji nielegalnych wysypisk na terenie Podkarpacia.
Rezultaty: 1 482 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia nabyło i zwiększyło wiedzę z zakresu problemów gospodarki odpadami, w szczególności dzikich wysypisk śmieci. Uczniowie zwiększyli też poczucie odpowiedzialności za środowisko i wykształcenie, wzrosła ich świadomość ekologiczna. 200 przedstawicieli JST oraz 100 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami i możliwości walki z dzikimi wysypiskami śmieci. Nawiązano 10 partnerstw lokalnych mających na celu realizację działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zlokalizowano i zidentyfikowano 40 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie województwa podkarpackiego, które następnie oznakowano.

  • Inicjatywy lokalne" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 04.08.1998 r. – 04.02.2000 r.
Cel projektu:
1. wzmacnianie integracji społecznej i procesu animowania rozwoju lokalnego,
2. rozwój strategii włączania młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie społeczne i zawodowe,
3. wzmacnianie pozycji lokalnych organizacji poprzez przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie współdziałania i tworzenia sieci informacyjnych oraz strategii promocyjnych.

Rezultaty:
Cel 1: zrealizowano 6 warsztatów zapobiegających powstawaniu sytuacji ryzykownych wśród młodzieży (156 osób), 4 warsztaty na temat rozwoju osobistego (117 osób); zorganizowano 14 wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu objętego działaniem projektu, jak również dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MDK (350 dzieci). W dziewięciu imprezach sportowych uczestniczyło łącznie 700 osób (młodzież i dzieci oraz ich rodziny z terenu Osiedla Baranówka). Projekt wsparł 9 imprez artystycznych, zorganizowanych we współpracy z MDK i szkołami (660 osób). Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych został utworzony ogród biodynamiczny, którego zadaniem była promocja ekologii. W tworzeniu ogródka aktywnie uczestniczyło 30 uczniów. We współpracy z dziennikarką "Nowin" został zorganizowany 20-godzinny kurs dziennikarski mający na celu wyłonienie zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za redagowanie lokalnej gazetki (10 osób). Dzieci i młodzież (16) skorzystała z dwóch kursów komputerowych uczących je od podstaw obsługi komputera oraz opracowywania programów graficznych. W 4 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum oraz Zespole Szkół Rolniczych utworzono sieć korepetycji. Odbyło się 1736 korepetycji indywidualnych i grupowych głównie z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii. W korepetycje zaangażowanych było 308 nauczycieli.

Cel 2: projektu realizowany był poprzez zorganizowanie 16 trzymiesięcznych staży szkoleniowych dla bezrobotnych w miejscach pracy. Bezrobotnych wytypowano na podstawie bazy danych (207 osób) opracowanej przez Stowarzyszenie. Odbywający szkolenie pracowali pod nadzorem osoby wytypowanej przez zakład pracy; przebieg stażu kontrolował pracownik Stowarzyszenia. Z 16 staży, 13 zakończyło się podpisaniem umowy o pracę ze szkolonymi. 10 bezrobotnych realizowało małe projekty ekonomiczne związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, wspomagane finansowo przez projekt. Tylko 1 z tych projektów zakończył się niepowodzeniem. Pozostałe 9 osób prowadzi własną działalność. Zorganizowano 10 kursów komputerowych, po 36 godzin każdy, w celu podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych (78 osób) oraz przeprowadzono 8 warsztatów przygotowujących do wejścia na rynek pracy (98 osób).

Cel 3: Odbyły się 3 sesje szkoleniowe dla pracowników Stowarzyszenia B-4. Szkolenia odbyły się
w Hiszpanii i Portugalii. W czasie ich trwania szczególną uwagę zwrócono na metodologię rozwoju lokalnego oraz zagadnienia związane z realizacją Projektu "Inicjatywy lokalne". Przeszkolono 6 pracowników w łącznym czasie sześciu tygodni. W ramach misji wspomagających przyjeżdżali do nas eksperci z Portugalii i Hiszpanii. Głównym celem spotkań było udzielanie technicznej pomocy przy wdrażaniu i realizacji założeń Projektu oraz nawiązywanie kontaktu ze społecznością lokalną (4 misje).

Zorganizowano 2 międzynarodowe seminaria w Rzeszowie i w Martinie na Słowacji. Seminaria odbyły się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, urzędów pracy, wyższych uczelni, instytucji wspierających rozwój lokalny oraz organizacji pozarządowych. Głównym ich tematem było bezrobocie. W trakcie trwania projektu zorganizowano kilka tematycznych spotkań z mieszkańcami (7). Ich celem było uwrażliwienie na potrzebę włączania się w życie społeczno -zawodowe oraz animacja życia społecznego.

Zespół redagujący wydał 5 numerów gazetki "Zbliżenia", której celem było przybliżenie społeczności lokalnej, działań podejmowanych na terenie osiedla, szkół i MDK-u. Wydano również 7 ulotek informacyjnych, w tym 2 promujące projekt, 1 promująca Stowarzyszenie B-4 oraz 4 związane z warsztatami dotyczącymi unikania sytuacji ryzykownych. Zrealizowano 2 filmy wideo obrazujące całość działań związanych z realizacją projektu.

  • Polepszenie warunków życia rodzin z marginesu społecznego" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 08.10.1995 r. – 31.07.1997 r.
Dla kogo: mieszkańcy Osiedla Baranówka w Rzeszowie.
Cel projektu: integracja i aktywizacja środowiska lokalnego.
Rezultaty: Realizacja tego Programu została wysoko oceniona przez CEV - instytucję koordynującą programy PHARE-Lien z siedzibą w Brukseli. Zaliczono go do jednego z 15 najlepszych projektów /spośród 108/. Rezultatem projektu jest Centrum Wsparcia, które powstało w celu pomocy mieszkańcom Baranówki IV, z którego usług skorzystało 2517 osób. Najwięcej, bo 31,7 skorzystało z doradztwa w sprawach zdrowotnych. Na drugim miejscu uplasowały się usługi psychologiczne, a na trzecim doradztwo prawne.

Ważnym elementem projektu była animacja społeczna. Animatorzy projektu pomagali ludziom w następujący sposób: kierowanie po pomoc finansową do MOPS-u, poszukiwanie miejsc w domach opieki społecznej dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, pomoc w znalezieniu odpowiedniego lekarza specjalisty, organizowanie spotkań dla wyodrębnionych grup mieszkańców (rodziny wielodzietne, rodziny z problemami z dziećmi, niepełnosprawni, renciści) na ważne dla nich tematy np.: spotkania z policją, prawnikami, pracownikami socjalnymi itp.

Utworzono Centrum rehabilitacji, z którego korzystało w miesiącu średnio 150 dzieci. Zajęcia odbywały się nie tylko na sali rehabilitacyjnej, lecz także w domach pacjentów. Wyposażenie sali rehabilitacyjnej zakupione zostało z pieniędzy programu i było również wykorzystywane przez dzieci zdrowe. Około 994 dzieci i dorosłych brało udział w wycieczkach; uczestników rekrutowano ze środowisk najbiedniejszych. Odbyło się 6 warsztatów dla rodziców i nauczycieli. W trakcie warsztatów rozważane były problemy związane z sytuacją rodzinną i sukcesami lub niepowodzeniami uczniów w nauce. Nauczyciele, rodzice i psycholodzy pracowali razem przy pomocy odpowiednich metod nad skutecznym rozwiązywaniem problemów rodzinnych i szkolnych.

  • Budować Razem" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego
Okres realizacji: 01.01.2000 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: integracja organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego. Informowanie, kształtowanie oraz upowszechnianie informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.
Rezultaty: wydanie informatora na temat organizacji w województwie podkarpackim.