Szkolenia

Stowarzyszenie B-4 wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy i przedsiębiorstw priorytetowo traktuje działalność szkoleniową. Prowadzi Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów pod numerem ED.4430.1.7.2011.

Realizujemy szkolenia własne (dofinansowane w ramach funduszy UE lub odpłatne), na zlecenie instytucji (np. MOPSów, GOPSów, PUPów) oraz na zlecenie przedsiębiorstw (szkolenia zamknięte, dedykowane).

OBSZARY TEMATYCZNE SZKOLEŃ:

 • szkolenia biznesowe, np. zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności gospodarczej, przygotowanie biznes planów i wniosków do programów pomocowych;
 • szkolenia audytorów i kontrolerów, np. CGAP, CIA;
 • szkolenia lotnicze, np. zarządzanie operacjami lotniczymi, audytor lotniczy, Nora AS 9100;
 • szkolenia specjalistyczne dla branż, np. budowlanej (FIDIC), turystycznej;
 • szkolenia informatyczne, np. ABC obsługi komputera, ECDL, grafika komputerowa;
 • szkolenia zawodowe, np. praca biurowa, sprzedawca, obsługa urządzeń fiskalnych, kucharz, kelner, barman, kosmetyka, stylizacja ubioru i sylwetki;
 • szkolenia menadżerskie,np.zarządzanie zespołami, trening umiejętności kierowniczych, zarządzanie zmianą;
 • szkolenia księgowe i finansowe, np. samodzielny księgowy, kadry i płace, budżetowanie;
 • szkolenia handlowe, np. negocjacje, obsługa klienta, prowadzenie rozmów handlowych;
 • szkolenia z zakresu innowacyjności, np. innowacje procesowe, finansowanie innowacji, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną;
 • szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, np. trening interpersonalny, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, komunikacja;
 • szkolenia związane z funduszami UE, np. pozyskiwanie funduszy UE, procedury aplikowania o środki pomocowe dla NGO, MŚP i samorządów, zarządzanie projektami;
 • szkolenia z rynku pracy, integracji społecznej, np. warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • szkolenia z obszaru psychologii, pedagogiki, prawa;
 • szkolenia językowe.

Ponadto prowadzimy:

 • doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenia są realizowane na podstawie programów szkoleń opartych na analizie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy oraz uczestników szkolenia.

Metody szkolenia obejmują wykład prezentacyjny uzupełniony aktywnymi metodami dydaktycznymi, jak praca w grupach, analiza przypadków (case study), moderowane dyskusje, stawianie pytań problemowych, praca
z dokumentami i wzorami formularzy, burza mózgów, gry i symulacje. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne, dzięki czemu są one bardziej atrakcyjne - a przekazywane informacje bardziej przystępne.

Stosujemy indywidualizację kształcenia, tj. prowadzenie stałego nadzoru i dokonywania oceny postępów nauczania poszczególnych uczestników szkolenia. Działania te mają na celu bieżące identyfikowanie pojawiających się problemów, a w konsekwencji podjęcie natychmiastowych działań pomocowych wobec osób napotykających trudności w procesie kształcenia.

Szkolenia prowadzone są przez zespół wyspecjalizowanych terenów i wykładowców posiadających duża wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie praktyczne z zakresu wykładanego materiału, a także wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne i dydaktyczne.

JAKOŚĆ SZKOLEŃ

Gwarancje wysokiej jakości realizowanych szkoleń stanowią:

 • Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (ED.4430.1.7.2011);
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005);
 • Akredytacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty (decyzja Nr WSA.02I-I/5/06) na prowadzenie szkoleń
  z zakresu:
 • ABC Funduszy Europejskich (40 godzin),
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (40 godzin),
 • Jak zostać własnym pracodawcą " (100 godzin),
 • ABC obsługi komputera (80 godzin);
 • Certyfikat Jakości Usług ISO 9001-2008.

Dokonujemy systematycznej oceny pracy naszych trenerów, weryfikujemy ich poziom przygotowania merytorycznego, jakość pracy i efektywność kształcenia ceniąc sobie opinie uczestników szkoleń, sugestie oraz uwagi w tym zakresie (ankiety). Na podstawie prowadzonych działań monitorujących sporządzane są raporty ocen wykładowców. Uzyskanie jedynie pozytywnej oceny gwarantuje dalszą współpracę z danym wykładowcą.