Wspieranie rozwoju gospodarczego

Fundusz pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy Stowarzyszenia B-4 został utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia B-4 12 listopada 2009 r. w celu tworzenia korzystnych warunków rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci niskooprocentowanych pożyczek.
http://funduszpozyczkowy.b4ngo.pl/

Świadczone usługi dla przedsiębiorstw i osób zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej

Stowarzyszenie B-4 w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym oraz usługi szkoleniowe. Usługi są świadczone w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Forma świadczonych usług uzależniona jest od ich zakresu i stopnia skomplikowania oraz kwalifikacji i wymogów stawianych trenerom.

Rodzaje świadczonych usług:

 • usługi doradcze o charakterze ogólnym – są usługami odpowiadającymi na potrzeby zgłaszane przez podmioty, pragnące pozyskać informacje i poradnictwo z zakresu różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Świadczone usługi obejmują m. in. następującą tematykę: aspekty prawno-organizacyjne działalności, opracowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem źródeł finansowania, opracowywania biznesplanów, rozliczania bieżącej działalności, przygotowywania biznesplanów, strategii rozwoju, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności eksportowej,
 • usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym – usługi doradcze służące utworzeniu lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

  Świadczone usługi dotyczą m. in. wdrażania innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych, przeprowadzania transferu technologii,
 • usługi szkoleniowe – oferowane szkolenie prowadzą do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw.

  Świadczone szkolenia obejmują m.in. następujące obszary: zarządzanie organizacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, obsługa finansowo-księgowa.

Usługi są realizowane przez kadrę Stowarzyszenia B-4 oraz współpracujących z nim od wielu lat specjalistów zewnętrznych.

Zrealizowane Projekty:

 

 • „Zadbaj o swoją przyszłość” (woj. pomorskie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:  01.02.2014 r. – 31.07.2015 r.

Dla kogo:  50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Cel projektu:  aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj.50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia do 31.07.2015 r.

Rezultaty: 50 osobom opracowano Indywidualny Plan Działania; 49 osób uczestniczyło w szkoleniu motywacyjnym, doradztwie zawodowym i poradnictwie psychologicznym; 49 osób wykazuje przygotowanie się do nowej sytuacji zawodowej; 39 osób uczestniczyło w szkoleniu i doradztwie biznesowym (ścieżka B); 39 osób nabyło umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osobom przyznano i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe (ścieżka B); 24 osobom przyznano i wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe (ścieżka B); 9 osób skorzystało z pośrednictwa pracy (ścieżka A); 9 osób uzyskało min. 5 ofert pracy (ścieżka A); 8 osób uczestniczyło w szkoleniach wg potrzeb (ścieżka A); 6 osób zakończyło 6-miesięczne staże (ścieżka A).

 

 • "Zadbaj o swoją przyszłość - II edycja" (woj. łódzkie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.11.2013 r. - 30.06.2015 r.

Dla kogo: 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn) zamieszkujących teren województwa łódzkiego, w tym: 30 osób bezrobotnych i 15 osób nieaktywnych zawodowo zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 5 osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

Cel projektu: pozyskanie zatrudnienia przez 70% uczestników projektu tj. osób z terenu województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dzień przystąpienia do projektu jest rozumiany jako dzień podpisania umowy uczestnictwa) lub osób przewidzianych do zwolnienia, do 30.06.2015 r.

Rezultaty: liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia, które zakończyły udział w projekcie: 47; liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia, które podjęły zatrudnienie/samo zatrudnienie: 38; liczba osób, które zakończyły udział w doradztwie zawodowym: 48; liczba osób, które brały udział w pośrednictwie pracy: 10; liczba osób, które zakończyły szkolenia wg potrzeb: 8; liczba osób, które zakończyły staże: 7; liczba osób, które zakończyły szkolenia i doradztwo biznesowe: 38; liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 38; liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 31; liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 31; liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe przedłużone: 24; liczba osób, którym przyznano i udzielono wsparcia pomostowego doradczego: 31; liczba osób, którym przyznano i udzielono wsparcia doradczego przedłużonego: 24.

 

 • Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki

Źródło finansowania: III nabór Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji:01.02.2015 – 30.04.2015

Dla kogo: przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie woj. podkarpackiego w obszarach innowacyjnych gałęzi gospodarki: lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, odnawialnych źródeł energii oraz IT.

Cel projektu:  wsparcie przedsiębiorców z terenu Podkarpacia operujących w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki w procesie nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z podmiotami z terenu Chorwacji  w terminie do 30.04.2015 r.

Rezultaty projektu: W ramach projektu odbyły się trzy pięciodniowe wizyty studyjne, poprzedzone czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostały partnerstwa z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Wizyta przygotowawcza przedstawicieli B-4 umożliwiła stworzenie gruntu do sprawnej realizacji projektu w Chorwacji. W skład każdej z trzech wizyt studyjnych, które zorganizowane zostały w ramach projektu, wchodziły konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. W ramach działań projektowych odbyły się także akcje promocyjne dotyczące projektu. W rezultacie podjętych działań projektowych nawiązane zostały długoterminowe partnerstwa biznesowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi z terenu Podkarpacia oraz firmami chorwackimi.

 

 • "Zadbaj o swoją przyszłość woj. łódzkie"

Źródło finansowania: Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
Dla kogo: 60 osób (w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn), które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia, zamieszkujący teren woj. łódzkiego.
Cel projektu: za główny cel projektu przyjęto pozyskanie zatrudnienia przez 70% Uczestników projektu. Ponadto za cele szczegółowe obrano: przygotowanie Uczestników do podjęcia zatrudniania bądź samo zatrudnienia poprzez pomoc psychologa, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy; podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych 20 Uczestników poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, stażach lub zatrudnieniu subsydiowanym; nabycie przez 40 Uczestników umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia i doradztwo biznesowe; wzmocnienie potencjału nowopowstałych 36 przedsiębiorstw poprzez dotację na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) dla 36 przedsiębiorców – w okresie pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności oraz dla 33 przedsiębiorców w okresie kolejnych 6 m-cy prowadzenia działalności.                                                                                                               Rezultaty: liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia, które zakończyły udział w projekcie: 61; liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub przewidzianych do zwolnienia, które podjęły zatrudnienie/samo zatrudnienie: 56; liczba osób, które zakończyły udział w doradztwie zawodowym: 61; liczba osób, które brały udział w pośrednictwie pracy: 20; liczba osób, które zakończyły szkolenia wg potrzeb: 19; liczba osób, które zakończyły staże: 8; liczba osób, które brały udział w zatrudnieniu subsydiowanym: 2; liczba osób, które zakończyły szkolenia i doradztwo biznesowe: 39; liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 39; liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 36; liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 36; liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe przedłużone: 33; liczba osób, którym przyznano i udzielono wsparcia pomostowego doradczego: 36; liczba osób, którym przyznano i udzielono wsparcia doradczego przedłużonego: 33;

 

 • „Eko instalacje” (woj. małopolskie)

Źródło finansowania:  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.01.2014 r. – 30.11.2014 r.
Dla kogo:  kadry 60 mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w obszarze budownictwa proekologicznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego  i jednocześnie działających w branży budowlano-montażowej tj. 120 osób (10K, 110M) przedsiębiorców i pracowników/ic w rozumieniu Kodeksu Pracy prowadzących działalność gospodarczą/pracujących na terenie woj. małopolskiego. Projekt skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego . Co najmniej 20% (24 os.) stanowić będą osoby o co najwyżej średnim wykształceniu.
Cel projektu:  podniesienie poziomu kwalifikacji Uczestników Projektu rekrutujących się z małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej z województwa małopolskiego z zakresu budownictwa ekologicznego do 11.2014 r.
Rezultaty: 71 przedsiębiorstw objęto wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych; 120 pracujących osób dorosłych (7K, 113M) zakończyło udział w projekcie, w tym 16 os. (16M) w wieku powyżej 50 roku życia; projekt zakończyły 92 os. (2K, 90M) o niskich kwalifikacjach; 120 os. (7K, 113M) ukończyło szkolenie Budownictwo ekologiczne oraz szkolenia instalatorskie; 120 os. (7K, 113M) uzyskało certyfikaty potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych; przeprowadzono 96 godz. szkolenia Budownictwo ekologiczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Fotowoltaika; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Kolektory słoneczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Pompy ciepła; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Rekuperacja; zrealizowano 120 szkoleń podwyższających uprawnienia wg potrzeb; przeprowadzono 120 egzaminów zewnętrznych w ramach szkoleń z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych; 120 os. uzyskało świadectwa kwalifikacyjne.

 

 • Innowacje organizacyjne (woj. łódźkie)

Źródła finansowania: Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. do 31.10.2014 r.
Dla kogo: min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z województwa łódzkiego.
Cel projektu: za główny cel projektu przyjęto przygotowanie min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z woj. łódzkiego do wprowadzenia innowacji procesowych poprzez kompleksowe szkolenie 96 Uczestników projektu, rekrutujących się z tych przedsiębiorstw oraz przygotowanie indywidualnych dokumentacji przedsięwzięć do wdrożenia. Ponadto za cele szczegółowe obrano: nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji procesowych przez 96 Uczestników; nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami przez 60 Uczestników projektu; przygotowanie do wdrożenia innowacji w min. 8 MŚP poprzez doradztwo.
Rezultaty:  liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym: 95; liczba MŚP, dla których została przygotowana dokumentacja przedsięwzięcia do wdrożenia: 32; liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach: 96; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu IPMA (poziom D): 20; liczba osób, które zdobyły certyfikat IPMA (poziom D): 8; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu PRINCE2 (poziom Foundation): 40; liczba osób, które zdobyły certyfikat PRINCE2 (poziom Foundation): 24; liczba przedsiębiorstw dla których została opracowana dokumentacja do wdrożenia innowacji: 32; liczba osób, które ukończyły doradztwo: 52. 

 

 • Proekologiczne rozwiązania w budownictwie (woj. mazowieckie)

Źródła finansowania: Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2013 do 31.07.2014 r.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej w województwie mazowieckim.
Cel projektu: Podniesienie poziomu kwalifikacji kadr mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej z województwa mazowieckiego.
Rezultaty: 80 os. rekrutujących się z 49 przedsiębiorstw zakończyło udział w projekcie. 80 osób ukończyło szkolenie „Budownictwo ekologiczne” oraz dwa spośród szkoleń instalatorskich: „Fotowoltaika”, „Kolektory słoneczne”, „Pompy ciepła” i „rekuperacja”. 80 osób ukończyło zewnętrzne szkolenia wg potrzeb i nabyło uprawnienia potrzebne do instalacji systemów proekologicznych. Zrealizowano 64 godz. szkolenia „Budownictwo ekologiczne” i po 160 godz. każdego ze szkoleń instalatorskich.

 

 • "Zadbaj o swoją przyszłość woj. podkarpackie"

Źródło finansowania: Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2012 r. – 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób (w tym 36 kobiet i 23 mężczyzn), które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkujący teren woj. podkarpackiego.
Cel projektu: adaptacja do nowej sytuacji na rynku pracy 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy i posiadają status osoby bezrobotnej (40 osób) lub nieaktywnej zawodowo (20 osób).
Rezultaty: liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 60, liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 35, liczba osób, która podjęła pracę lub rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej: 46, liczba osób, która zakończyła udział w bloku doradczo-szkoleniowym: 60, liczba osób, które się czują lepiej przygotowane do nowej sytuacji zawodowej: 60, liczba osób, które zakończyły szkolenia wg potrzeb i staże: 15, liczba osób, które zakończyły szkolenie i doradztwo biznesowe: 40, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 40

 

 • "Usługowe Spółdzielnie Socjalne" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.08.2012 r. - do 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nie posiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).
Cel projektu:  pozyskanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu (24 kobiet i 16 mężczyzn) tj. osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego będących członkami - założycielami nowoutworzonych spółdzielni socjalnych do 31.07.2014 r.
Rezultaty: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie - 35, Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej - 66, Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS – 6, Pozyskanie zatrudnienia przez 40 UP (24K, 16M), tj. os. bezrobotnych z terenu WP będących członkami- założycielami nowoutworzonych spółdzielni – 36(29K, 7M), Nabycie wiedzy z zakresu uruchamiania i prowadzenia spółdzielni socjalnej – 57, Nabycie wiedzy z zakresu świadczenia usług (wykonywania pracy) w ramach spółdzielni socjalnych – 60, Liczba utworzonych spółdzielni socjalnych na terenie woj. podkarpackiego – 6, Liczba spółdzielni socjalnych, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe  - 6, Liczba spółdzielni socjalnych, którym przyznano wsparcie doradcze – 6, Liczba osób- założycieli, którzy skorzystali z doradztwa – 36, Liczba osób- założycieli, którzy uzyskali wiedzę z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji – 35, Liczba spotkań rekrutacyjnych – 25, Liczba godz. doradcy zawodowego – 186, Liczba osób zakwalifikowanych – 66, Liczba godz. treningu interpersonalnego – 160, Liczba godz. szkolenia "Opiekun osób starszych" – 120, Liczba godz. szkolenia "Profesjonalny opiekun dziecięcy"- 40, Liczba godz. szkolenia "Sprzątanie, pielęgnacja ogrodu"- 80, Liczba godz. szkolenia "Korepetytor"- 40, Liczba godz. szkolenia "Założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej"- 192, Liczba godz. doradztwa – 378, Liczba miesięcy działalności indywid. opiekunów spółdzielni socj.- 4, Liczba ocen Planów – 16, Liczba przyznanych i wypłaconych dotacji – 6, Liczba spółdzielni, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe – 6, Liczba spółdzielni, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe przedłużone – 6, Liczba godz. pomostowego wsparcia doradczego – 360, Liczba godz. przedłużonego pomostowego wsparcia pomostowego – 360, Liczba miesięcy działalności indywidualnych opiekunów spółdzielni socjalnych – 12, Liczba pozyskanych zgłoszeń – 110.

 

 • "Będę własnym szefem"

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2012 r. - 31.12.2013 r.
Dla kogo: 72 osób (42 kobiet i 30 mężczyzn), w tym: bezrobotnych (42) lub nieaktywnych zawodowo (30), niepełnosprawnych lub po 50 roku życia (36), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz mieszkają na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego.
Cel projektu: rozwój przedsiębiorczości wśród osób z terenu powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa).
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie: 62, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje: 59, liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 59, liczba osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą: 59, liczba osób, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy: 72, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 72, liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 59, liczba godzin szkolenia biznesowego "Będę własnym szefem": 240, liczba godzin doradztwa indywidualnego: 720, liczba godzin doradztwa grupowego: 60.

 

 •  "Zadbaj o swoją przyszłość woj. wielkopolskie"

Źródło finansowania: Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2012 r. – 31.10.2013 r.
Dla kogo: 60 osób (w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn), które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkujący teren woj. wielkopolskiego.
Cel projektu: adaptacja do nowej sytuacji na rynku pracy 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) z terenu województwa wielkopolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy i posiadają status osoby bezrobotnej (40 osób) lub nieaktywnej zawodowo (20 osób).
Rezultaty: liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 60, liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 42, liczba osób, która podjęła pracę lub rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej: 48, liczba osób, która zakończyła udział w bloku doradczo-szkoleniowym: 60, liczba osób, które się czują lepiej przygotowane do nowej sytuacji zawodowej: 57, liczba osób, które zakończyły szkolenia wg potrzeb i staże: 6, liczba osób, które zakończyły szkolenie i doradztwo biznesowe: 49, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 49.

 

 • "Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu"

Źródło finansowania: Działanie 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, Poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.01.2010 r. - 30.06.2013 r.
Dla kogo: odbiorcami projektu są potencjalne i obecne przedsiębiorstwa działające na terenie całej Polski.
Cel projektu: zwiększenie potencjału jakościowego utworzonej w 2007 r. Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych usług skierowanych do obecnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz inwestorów prywatnych, jak również poprzez zwiększenie obszaru aktywności Sieci na województwo podkarpackie oraz pozostałe województwa.
Rezultaty: 849 inwestorów i przedsiębiorców objetych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (włączając szkolenia) w tym: 688 przeprowadzone otwarte spotkania informacyjne, 29 przeprowadzonych szkoleń dla projektodawców, 63 przeprowadzone Wieczorowe Akademie Inwestora (Spotkania Aniołów Biznesu z wysokiej klasy ekspertami, połączone z prezentacją ofert inwestycyjnych), 69 zorganizowanych konferencji. Łączna liczba pomysłodawców objetych wsparciem ze strony coachów: 16. Łączna liczba pomysłodawców, którzy uzyskają opinie o innowacyjności: 16. Ponadto, w ramach realizacji wniosku przeprowadzonych zostało 22 ekspertyzy, 22 nowych inwestorów i 23 nowych projektodawców zostało zgłoszonych do sieci. Rozdano 500 publikacji, a także uzyskano 64615 wejść na stronę internetową projektu.

 

 • "Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim" (woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Priorytet V "Dyfuzja innowacji", Działanie 5.1 "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 30.09.2013 r.
Dla kogo: Przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.
Cel projektu:  Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.
Rezultaty: 21 przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu, 14 wdrożonych technologii, 3 zarejestrowane wzory przemysłowe (wspólnotowe)- silnik PNEO, pojazd lotniskowy, motoszybowiec, 107 produktów i półproduktów wytworzonych w ramach projektu, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za ponad 9 mln PLN.
W ramach projektu wybudowano halę do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz dokonano zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym. Zostały opracowane i zostaną wdrożone do produkcji i sprzedaży produkty z zakresu przemysłu lotniczego, umożliwiające wzrost konkurencyjności w branży lotniczej zarówno członkom Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie B-4, jak również przedsiębiorstwom pozostającym poza PPK, ale działającym w branży lotniczej w województwie podkarpackim. Produkty wytworzone w ramach projektu to:
- silniki pneumatyczne o roboczym oznaczeniu pneo;
- motoszybowiec z pneumatycznym silnikiem pneo;
- pojazd lotniskowy do transportu i tankowania motoszybowców;
- ekologiczne systemy zasilania pneo;
- system doładowywania pneo w trakcie lotu;
- zbiorniki na sprężone powietrze.

 

 • "Upowszechnienie i promocja ideii mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” (woj. lubelskie, woj. podkarpackie)

Źródła finansowania: Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.
Dla kogo: Osoby z woj. lubelskiego i podkarpackiego w tym: przedsiębiorcy MMŚP, młodzi przedsiębiorcy na etapie start-up, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorcze kobiety. Pośrednio przedstawiciele IOB, pracownicy NGO działający na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele administracji samorządowej.
Cel projektu: Upowszechnienie i udostępnienie mentoringu jako instrumentu wsparcia przedsiębiorczości w regionach lubelskim i podkarpackim.
Rezultaty: 18 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu grupowego, 9 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu indywidualnego, zorganizowano 6 otwartych spotkań informacyjnych, wśród 60 instytucji z terenu województwa podkarpackiego rozpowszechniono publikację pod tytułem: „Mentoring? To takie proste! Raport Dobrych Praktyk z realizacji projektu Upowszechnienie i promocja ideii mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”,  przeprowadzono kampanię promującą ideę mentoringu w biznesie w podkarpackich mediach.

 

 • „Punkty wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim” (woj. lubelskie)

Źródło finansowania: Działanie 7.2: „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2: „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.07.2011 r. – 29.02.2012 r.
Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej (ES), tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady aktywności zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Cel projektu: wzmocnienie potencjału IOES i promocja sektora ES poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi i doradczymi 30 podmiotów z gmin: Annopol, Dęblin Miasto, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy Miasto lub Wilków oraz 30 osób (15K i 15M) i przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz umożliwienie wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem ES i administracją.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Utworzono trzy Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej (PWES): w Puławach, Dęblinie i Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzono 96 godzin szkoleń „Wstęp do ekonomii społecznej”. Przeprowadzono 72 godziny indywidualnego doradztwa prawnego, 72 godziny indywidualnego doradztwa księgowego, 72 godziny indywidualnego doradztwa marketingowego oraz 32 godziny doradztwa grupowego podczas dwóch wyjazdów doradczych.

 

 • „Własny biznes”  (woj. łódzkie)

Źródło finansowania: Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.03.2010 r. -  29.02.2012 r.
Dla kogo: 60 os. (minimum 31K/29M) mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu KC) lub miejsce zatrudnienia/wykonywania pracy na terenie woj. łódzkiego, które pozostają bez zatrudnienia z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. – minimum 38 osób (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
Cel projektu: wsparcie w otworzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 60 os. (minimum 31K, 29M) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z woj. łódzkiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa, pomoc psychologiczna).

 

 • „Wiedza i przedsiębiorczość” (woj. małopolskie)

Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1 - „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.02.2011 r. – 31.01.2012 r.
Dla kogo: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci oraz pracownicy naukowych uczelni i jednostek naukowych, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego.
Cel projektu: wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia i doradztwo, rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyposażenie 30 pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów w wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Rezultaty: 30 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 30 osób ukończyło szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii, wyceny wartości niematerialnych, źródeł finansowania oraz pisania biznesplanów, przeprowadzono 16 godz. szkoleń z transferu technologii, przeprowadzono 200 godz. szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzono 32 godz. szkoleń z wyceny wartości niematerialnych, przeprowadzono 48 godz. szkoleń ze źródeł finansowania działalności gospodarczej; przeprowadzono 104 godz. szkoleń z tworzenia biznesplanu, przeprowadzono 180 godz. doradztwa indywidualnego, powstało 30 biznesplanów.

 

 • „Wiedza i przedsiębiorczość - współpraca sfery nauki i przedsiębiorczości” (woj. kujawsko-pomorskie)

Źródło finansowania: Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2010 r. – 31.10.2011 r.
Dla kogo: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci oraz pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni uczelni oraz pracownicy naukowi jednostek naukowych, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Cel projektu: wsparcie uczestników projektu w zakładaniu własnych firm oraz pobudzenie świadomości w środowisku akademickim i naukowym na temat działalności firm typu spin off/out, komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii.
Rezultaty: zorganizowano dla 20 osób szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out. 18 osób nabyło umiejętności sporządzania biznesplanu. 20 osób ukończyło szkolenia z transferu technologii. 18 osób ukończyło szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej oraz z wyceny wartości niematerialnych.

 

 • „Twój biznes = Twoja szansa” (woj. mazowieckie)

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 30.11.2011 r.
Dla kogo: osoby fizyczne, zameldowane na terenie województwa mazowieckiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wykluczeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą
w okresie co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Cel projektu: wsparcie w otworzeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 60 osób z terenu woj. mazowieckiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa, pomoc psychologiczna).
Rezultaty: przeszkolono 60 osób z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w szkoleniu biznesowym, 22 osoby otrzymały dotację na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, 18 osób otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe.

 

 • „Biznes na start” (woj. podkarpackie), projekt realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju „INWESTOR" we współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.05.2009 r. – 31.12.2010 r.
Dla kogo: osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne; zameldowanych na terenie województwa podkarpackiego, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych.
Cel projektu: podniesienie aktywności zawodowej 80 osób pozostających bez zatrudnienia
i zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia i pomoc finansowa) w otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Rezultaty: dla 80 osób zorganizowano szkolenie biznesowe oraz objęto je indywidualnym wsparciem doradczym w zakresie planowania i zakładania działalności gospodarczej. 42 osobom udzielone zostało wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6-miesięcy prowadzenia działalności; 20 osobom wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe.

 

 • „Biznes na start” (woj. lubelskie)

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.03.2009 r. – 31.12.2010 r.
Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo, zameldowane na terenie woj. lubelskiego i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Cel projektu: podniesienie aktywności zawodowej 80 osób uczestniczących w projekcie, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia i pomoc finansową) w otwieraniu
i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Rezultaty: 67 osobom umożliwiono nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej podczas szkoleń zawodowych oraz umiejętności samodzielnego planowania i sporządzania biznesplanu. Osoby te objęto również indywidualnym wsparciem doradczym w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 14 osobom przyznano wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozwój działalności gospodarczej, a także finansowe wsparcie pomostowe; 10 osób otrzymało wsparcie finansowe przedłużone.

 

 • „Biznes na start – Kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” (woj. dolnośląskie)

Źródło finansowania: Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. – 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby bez zatrudnienia z województwa dolnośląskiego, zamieszkałe na terenach wiejskich
i w miastach do 25 tys. mieszkańców, planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, w szczególności kobiety powracające, bądź wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dzieci oraz osoby pozostające bez pracy przez min. 12 miesięcy w trakcie ostatnich 2 lat.
Cel projektu: wsparcie 64 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenach wiejskich
i w miastach do 25 tys. w woj. dolnośląskim, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia i pomoc finansowa) w otwieraniu własnej działalności gospodarczej.
Rezultaty: przeszkolono 62 osoby w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pisania biznesplanów, zarządzania finansami i zasobami, prowadzenia marketingu i strategicznego rozwoju firmy; 13 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz założyło własną działalność gospodarczą. 13 osób otrzymało finansowe wsparcie pomostowe, 10 osób otrzymało przedłużone finansowe wsparcie pomostowe.

 

 • Postaw na Własny Biznes" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu" z programu PHARE 2003.
Okres realizacji: 01.12.2005 r. – 30.09.2006 r.
Dla kogo: bezrobotne osoby fizyczne powyżej 50 roku życia, zamieszkujące województwo podkarpackie, niepobierające świadczeń emerytalnych i nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, które chcą zmienić swoją sytuację.
Cel projektu: aktywizacja zawodowa Uczestników Projektu, poprzez umożliwienie im prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poprzez m.in. indywidualne usługi doradcze i warsztaty psychologiczne pobudzające i weryfikujące predyspozycje zawodowe uczestników oraz pomoc merytoryczną i finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Rezultaty: przeprowadzono indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 78 osób oraz indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 65 osób. Zorganizowano 4 tury szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i 4 tury szkoleń informatycznych. Udzielono 12 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 • Kobieta i Biznes" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Okres realizacji: 01.09.2005 r. – 30.09.2006 r.
Dla kogo: kobiety zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą (bez względu na wiek i doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem tych, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 01.01.2004 r.
Cel projektu: wskazanie Beneficjentom możliwości rozwoju zawodowego związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, poprzez objęcie ich kompleksowym systemem doradczo - szkoleniowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb oraz zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, czego efektem było podjęcie przez nich własnej działalności gospodarczej.
Rezultaty: zorganizowano dla 125 kobiet 5 tur 100-godzinnego szkolenia z zakresu działalności gospodarczej oraz przyznano 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 • Będę własnym szefem" (woj. podkarpackie)

Źródło finansowania: Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.03.2005 r. – 31.05.2007 r.
Dla kogo: osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć i doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą.
Cel projektu: wskazanie Beneficjentom możliwości rozwoju zawodowego związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, poprzez objęcie ich kompleksowym systemem doradczo - szkoleniowym oraz pomocą finansową na założenie firmy.
Rezultaty: zorganizowano dla 80 osób 4 tury szkolenia z zakresu działalności gospodarczej, udzielono łącznie 347,75 godzin doradztwa; udzielono dotacji inwestycyjnej 28 osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą oraz wsparcia pomostowego 29 osobom.