Współpraca zagraniczna

Posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów z licznymi organizacjami europejskimi (Niemcy, Hiszpania, Chorwacja), a także w Azji i Ameryce  Łacińskiej. Część naszych projektów realizujmy przy współpracy z zagranicznymi Partnerami, promując dialog i współpracę międzykulturową.

Pracownicy Stowarzyszenia B-4 są otwarci na inne kultury. Biegle posługują się językami obcymi (angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, słowacki), co daje nam wiele możliwości organizowania wydarzeń edukacyjnych, warsztatów oraz realizacji oryginalnych projektów z udziałem zagranicznych grup. Cechuje nas dobra organizacja, rzetelność i elastyczność w działaniu.

Przykłady współpracy międzynarodowej

 • B-4 realizuje projekt pn. Wzmacnianie partnerstwa polsko-chorwackiego poprzez realizację działań zmierzających do rozwoju i współpracy w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki. http://www.polskochorwackiepartnerstwo.b4ngo.pl

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców z terenu Podkarpacia operujących w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki w procesie nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z podmiotami z terenu Chorwacji  w terminie do 30.04.2015 r.

Dla kogo: przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie woj. podkarpackiego w obszarach innowacyjnych gałęzi gospodarki: lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, odnawialnych źródeł energii oraz IT.

Rekrutacja: 01.02.2015 – 13.03.2015

Okres realizacji:01.02.2015 – 30.04.2015

Opis działań: Planuje się realizację 3 pięciodniowych wizyt studyjnych, poprzedzonych czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostaną partnerstwa z lokalnymi organizacjami umożliwiające sprawną realizację projektu w Chorwacji. W skład każdej wizyty studyjnej wchodzić będzie konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. Planowane są również działania przygotowawcze w postaci czterodniowej wizyty wstępnej polskiej kadry B-4 w Splicie oraz działania promocyjne dotyczące projektu. Przedmiotem projektu jest organizacja 3 wizyt studyjnych dla przedstawicieli podmiotów polskich w Chorwacji w celu nawiązania wzajemnych długoterminowych partnerstw biznesowych.

Źródło finansowania: III nabór Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rezultaty projektu: W ramach projektu odbyły się trzy pięciodniowe wizyty studyjne, poprzedzone czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostały partnerstwa z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Wizyta przygotowawcza przedstawicieli B-4 umożliwiła stworzenie gruntu do sprawnej realizacji projektu w Chorwacji. W skład każdej z trzech wizyt studyjnych, które zorganizowane zostały w ramach projektu, wchodziły konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. W ramach działań projektowych odbyły się także akcje promocyjne dotyczące projektu. W rezultacie podjętych działań projektowych nawiązane zostały długoterminowe partnerstwa biznesowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi z terenu Podkarpacia oraz firmami chorwackimi.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

 

                    

     

Projekt ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) jest stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje mają na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery.

Dla kogo: Projekt skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Rekrutacja: Projekt edukacyjny/partnerski – rekrutacja parterów projektu miała miejsce na poziomie Agencji Narodowych na etapie złożenia wniosku przez lidera projektu (ConSol Dortmund gGmbH)

Okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.

Tytuł projektu: Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning [CoMeth]

Opis działań:

 • Wymiana doświadczeń między partnerami w zakresie tematyki objętej wnioskiem
 • Wykorzystanie doświadczeń partnerów projektu w procesie realizacji misji poszczególnych organizacji
 • Opracowanie zestawu najlepszych praktyk w zakresie efektywnej pracy rodzic – dziecko

Źródło finansowania: 
Projekt Partnerski Grundtviga pod nazwą CoMeth realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) dofinansowanego z KE.

Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i  kształcenia zawodowego w Europie.

www.cometh-project.b4ngo.pl 

 • B-4 wraz z organizacją pozarządową Community Development Centre z Tbilisi, w Gruzji realizuje wspólny projekt „Biznes na Start”. www.business4start.eu/

          www.satemo.ge

biznes-na-start

 • B-4 podjęło współpracę z organizacją Sakhli z Gruzji, działającą na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, co przełożyło się na wspólnie złożony wniosek oraz wiele pomysłów, dobrze rokujących w niedalekiej przyszłości.

          http://www.saxli.gol.ge

center-for-women

 • B-4 współpracuje również od lutego 2012 r. z organizacją argentyńską EA+T, co zaowocowało wspólnie złożonym wnioskiem do siedziby Komisji Europejskiej w Argentynie.

ea+t

Educación, Ambiente y Territorio EA+T (www.eatnea.org) to argentyńska NGO na rzecz rozwoju posiadająca Specjalny Status Konsultacyjny w Radzie Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC) przy ONZ oraz akredytowanych przedstawicieli w Nowym Jorku, Genewie
i Wiedniu.

Działalność EA+T opiera się realizacji projektów dot. rozwoju lokalnego
i regionalnego, ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, edukacji
i kształcenia zawodowego, B+R, rozwoju technologicznego,  organizacji szkoleń specjalistycznych (w tym, e-learningowych) oraz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej.

W skład EA+T wchodzą także:

 • UVT (Unidad de Vinculación Tecnológica) - specjalistyczna jednostka ds. transferu wiedzy i technologii, działającą na rzecz pragmatycznego wykorzystania potencjału naukowego w biznesie;
 • Instytut Studiów Regionalnych ISET  - jednostka edukacyjna wyższego szczebla włączona do systemu oświaty Prowincji Formosa (Argentyna);
 • Centrum Kształcenia Zawodowego Descubre EA+T - odpowiedzialne za formułowanie, wdrażanie i ewaluowanie programów kształcenia zawodowego;
 • Campus Virtual – wirtualny kampus szkoleń e-learningowych oraz współpracy międzynarodowej.

 

EA+T współpracuje z  instytucjami z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego i naukowego w Argentynie, Ameryce Południowej, Północnej i Europie. Posiada przedstawicieli w Brazylii, Kostaryce, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Szwajcarii.

W październiku 2012 r. rozpoczęliśmy nowy dwuletni projekt partnerski Grundtviga „CoMeth” wraz z organizacjami z Turcji, Niemiec oraz Hiszpanii, a nasz udział w tym projekcie zawdzięczamy organizacji niemieckiej EUBIKUS (www.eubikus.org), z którą współpracujemy od kilku miesięcy.

eubikus