Nasze projekty

USŁUGI W ZAKRESIE AUDYTU

Usługi audytorskie obejmujące działania z zakresu audytu finansowego i merytorycznego firm oraz audytu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

/files/project/komp2.jpg

Dla kogo: Instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą funkcjonowania swojej firmy.

Okres realizacji: -

  •  Audyt finansowy i merytoryczny:

- ocena realizacji poszczególnych procesów w danej jednostce oraz identyfikacji ryzyk z nimi związanych;
- ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej;
- opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur kontroli finansowej;
- badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
 
  • Audyt projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł:

- weryfikacja realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie;
- weryfikacja realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa;
- weryfikacja czytelnej ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym;
- weryfikacja procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu; 
- weryfikacja rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowo-księgowych;
- weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania;
- weryfikacja przeprowadzonych postępowań na dostawę towarów i usług w ramach projektu;
- weryfikacja wiarygodności poprawności zgodności ze stanem rzeczywistym przedkładanych wniosków o płatność pod kątem finansowym, merytorycznym i rzeczowym; 
- potwierdzenie zgodności dokumentów sprawozdawczych ze stanem faktycznym.

 

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: kdabska@b4.org.pl lub audyt@b4.org.pl